Wydawanie Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.

DEKRET
z dnia 10 grudnia 1952 r.
o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.

Minister Kolei wydaje w porozumieniu z Ministrami Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Żeglugi Dziennik Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.

W Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych ogłasza się:

1)
zarządzenia Ministrów: Kolei, Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Żeglugi, dotyczące taryf za przewóz osób, bagażu oraz przesyłek ekspresowych i towarowych w komunikacji kolejowej, drogowej, lotniczej, morskiej, przybrzeżnej i wodnej śródlądowej oraz zarządzenia dotyczące taryf za czynności usługowe związane z pobytem statków w portach morskich i taryf za czynności usługowe wykonywane przez przedsiębiorstwa robót ładunkowych;
2)
inne zarządzenia, decyzje, instrukcje, okólniki i obwieszczenia w sprawach taryfowych i przewozowych komunikacji wymienionych w pkt 1, jeżeli ogłoszenie jest przewidziane w obowiązującym przepisie lub w ogłaszanym akcie.

Akty ogłaszane w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych wchodzą w życie piętnastego dnia po ich ogłoszeniu, jeżeli same nie stanowią inaczej.

1.
Na każdym numerze Dziennika Taryf i Zarządzeń komunikacyjnych oznacza się dzień jego wydania.
2.
Dzień wydania jest dniem prawnego ogłoszenia aktów zamieszczonych w numerze.

Minister Kolei prostuje w drodze obwieszczenia błędy w ogłoszonych tekstach aktów prawnych.

Traci moc dekret z dnia 19 września 1946 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 51, poz. 286).

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Kolei w porozumieniu z Ministrami Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Żeglugi.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.