Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.231

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)
pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3)
ośrodku egzaminowania - rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy;
4)
zakazie - rozumie się przez to decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami albo orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów;
5)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 16a ustawy.
6) 3
 bazie danych - rozumie się przez to posiadaną przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie bazę danych i informacji, z wykorzystaniem których obsługuje zadania wspierające obsługę wniosków, płatności, postępowań administracyjnych oraz archiwizację dokumentów, w szczególności obejmujące wydawane decyzje administracyjne i zaświadczenia, wykaz blankietów dokumentów oraz potwierdzenia danych otrzymanych od zagranicznych organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami.
§  3. 
1. 
Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie prowadzi:
1)
akta ewidencyjne kierowców - dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem;
2)
akta ewidencyjne osób bez uprawnień - dla osób, które:
a)
złożyły wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b)
nie uzyskały uprawnień ze względu na niespełnianie wymogów określonych w ustawie, nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem i orzeczony został wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów,
c)
mają wydane za granicą krajowe prawo jazdy i został orzeczony wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zostało wydane orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
2.  4
 Akta ewidencyjne umieszcza się w teczkach aktowych i przechowuje w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu magazynowym zapewniającym właściwe warunki przechowywania i zabezpieczania dokumentacji - do czasu otrzymania informacji o zgonie tej osoby z centralnej ewidencji kierowców. Wydane dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami unieważnia się z urzędu, wprowadzając odpowiednie dane do wniosku i centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego. Wszystkie wygenerowane profile kandydata na kierowcę zamyka się z urzędu.
3. 
Teczki układa się w sposób umożliwiający ich lokalizację na podstawie nazwiska i imienia oraz numeru PESEL, o ile osoba taki numer posiada, lub numeru karty kierowcy.
4. 
Karty kierowców wystawione przed dniem 1 stycznia 2002 r. układa się rocznikami według kolejnych ich numerów, a po wprowadzeniu ich do systemu teleinformatycznego - dołącza się do akt ewidencyjnych osoby. Właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie przydziela osobie tylko jeden stały numer karty kierowcy.
5. 
Wydawanie praw jazdy, pozwoleń i obsługę systemu teleinformatycznego prowadzą wyznaczeni przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie pracownicy przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów związanych z wydawaniem tych dokumentów oraz obsługi tego systemu.
6. 
Osoby, o których mowa w ust. 5, posługują się przy korzystaniu z systemu teleinformatycznego przyznanym przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie hasłem i indywidualnym kluczem cyfrowym.
7. 
Przyznane hasło i klucz cyfrowy stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
§  4. 
1.  5
 Organ wydający prawo jazdy zamawia spersonalizowane krajowe prawa jazdy u podmiotu, o którym mowa w art. 19 pkt 2 ustawy, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego uzyskane z centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy.
2. 
Podmiot, o którym mowa w art. 19 pkt 2 ustawy, przekazuje wykonane prawa jazdy do właściwego organu wydającego prawo jazdy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia wydaje się na blankietach dostarczonych przez producenta, o którym mowa odpowiednio w art. 19 pkt 3 i 4 ustawy, przez umieszczenie na blankietach pismem maszynowym lub przy użyciu drukarki komputerowej danych zawartych we wniosku.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami

§  5. 
1. 
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, składa do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:
1)
wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2 ustawy;
2)
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
3)
kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
4)
zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane;
5)
kopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.
2.  6
 Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców oraz danych zgromadzonych w bazie danych, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kandydata na kierowcę w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego.
3.  7
 Profil kandydata na kierowcę generuje się także:
1)
w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lit. a, b i e, pkt 9 i 12; w tych przypadkach nie wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
2)
dla osób, które wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy składają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w art. 134 ust. 1-2a ustawy; w tym przypadku generując profil kandydata na kierowcę organ uzupełnia dane dotyczące ukończonego szkolenia.
4. 
Osobie, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 9, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje profil kandydata na kierowcę po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
5. 
Profil kandydata na kierowcę jest udostępniany ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.
6. 
Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowo przedkładają kopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część przedkładanego tłumaczenia.
7.  8
 W przypadku osób, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, profil kandydata na kierowcę, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, generuje w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego właściwy organ, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, z tym że tłumaczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub misji specjalnej, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
8. 
Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia określa załącznik do rozporządzenia.
9.  9
 Organ nie wymaga dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o ile orzeczenia zgromadzone w aktach ewidencyjnych są ważne w zakresie kategorii prawa jazdy, o którą ubiega się osoba.
§  6. 
1. 
W celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę należy:
1)
zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
a)
poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
b)
spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia albo do przystąpienia do egzaminu państwowego,
c) 10
 zgodności danych z ujętymi w centralnej ewidencji kierowców i bazie danych danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane,
d)
stwierdzenia, czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy - jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;
2)
w przypadku posiadania w prowadzonych aktach ewidencyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierować osobę na badania lekarskie w trybie art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz zawiadomić organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń;
3)
w przypadku braków w dokumentacji wezwać do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
2. 
W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów należy:
1) 11
 wprowadzić dane do centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego;
2)
wygenerować profil kandydata na kierowcę.
3. 
W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku należy odmówić wydania prawa jazdy lub pozwolenia.
4.  12
 Wygenerowany przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie profil kandydata na kierowcę zawiera dane, o których mowa w art. 100aa ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.);
§  7. 
Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy, uwzględniając sposób, w jaki został złożony wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.
§  8.  13
1. 
W przypadku gdy osoba, której dotyczy profil kandydata na kierowcę, wystąpiła do organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie z uzasadnionym wnioskiem o zwolnienie pobranego przez ośrodek szkolenia kierowców profilu kandydata na kierowcę, organ zwalnia profil, informując o tym osobę wnioskującą oraz ośrodek szkolenia kierowców.
2. 
W przypadku wprowadzenia do centralnej ewidencji kierowców informacji o skreśleniu danego ośrodka szkolenia kierowców z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wszystkie pobrane przez ten ośrodek profile zostają automatycznie zwolnione.

Osoba ubiegająca się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego

§  8a. 
1. 
Osoba ubiegająca się o wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, przed przystąpieniem do kwalifikacji, o której mowa w art. 39b ust. 1 i w art. 39b2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209), oraz do szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 1 tej ustawy, składa do starosty następujące dokumenty:
1)
wniosek o wydanie prawa jazdy;
2)
kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
3)
kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) 15
 kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;
5) 16
 kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008 r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E lub wydane do dnia 10 września 2009 r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;
6)
kopię karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
a) 17
 uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
b) 18
 ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.
7)
fotografię, której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;
8)
kopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli jest wymagane;
9) 19
 dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
1a.  20
 W przypadku posiadania w aktach ewidencyjnych kopii aktualnego orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przedkłada się kopii tych orzeczeń w celu wydania prawa jazdy z kodem 95.
2.  21
 W celu potwierdzenia danych ze świadectwa kwalifikacji zawodowej, karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, wydanych przez organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, starosta występuje do tego organu o potwierdzenie tych danych z danymi zamieszczonymi na oryginale dokumentu wydanego w tym państwie.
2a.  22
 Potwierdzenie dokumentów, o którym mowa w ust. 2, następuje zgodnie z art. 39c1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760 i 919).
3. 
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kierowcy zawodowego w systemie teleinformatycznym.
4. 
Profil kierowcy zawodowego jest udostępniany ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, prowadzącym szkolenie osoby, której dotyczy profil, oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, której dotyczy profil, po przekazaniu przez osobę, której dotyczy profil, unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego oraz numeru PESEL albo daty urodzenia.
§  8b. 
1. 
W celu wygenerowania profilu kierowcy zawodowego należy:
1)
zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
a)
poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
b)
spełnienia wymagań niezbędnych do rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji uzupełniającej, kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,
c)
zgodności danych z danymi ujętymi w centralnej ewidencji kierowców, w aktach ewidencyjnych kierowców zawodowych i w aktach ewidencyjnych kierowców;
2)
w przypadku braków w dokumentacji wezwać do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
2. 
W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów należy:
1)
wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego;
2)
wygenerować profil kierowcy zawodowego.
3. 
W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku odmawia się wydania prawa jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji albo szkolenia okresowego.
4.  23
 Profil kierowcy zawodowego zawiera dane i informacje określone w § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. poz. 742).
§  8c. 
Informację o wygenerowaniu profilu kierowcy zawodowego wraz z podaniem jego unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy, uwzględniając sposób, w jaki został złożony wniosek o wydanie prawa jazdy, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
§  8d. 
W przypadku gdy osoba, której dotyczy profil kierowcy zawodowego, wystąpiła do organu z uzasadnionym wnioskiem o zwolnienie zablokowanego przez ośrodek szkolenia profilu kierowcy zawodowego, organ zwalnia profil, informując o tym fakcie osobę wnioskującą oraz ośrodek szkolenia.
§  8e. 
Osoba ubiegająca się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii, której będzie dotyczyć szkolenie, we wniosku o wydanie prawa jazdy składanym w trybie § 8a występuje także o wydanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Osobie tej generuje się profil kierowcy zawodowego oraz profil kandydata na kierowcę.

Wydawanie praw jazdy i pozwoleń

§  9. 
1. 
Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w przypadku:
1)
osoby ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia po otrzymaniu:
a)
od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, oraz
b) 24
 od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
2)
osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów i informacji:
a)
o których mowa w pkt 1,
b)
potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, lub kopii posiadanego prawa jazdy kategorii:
В - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,
B, C1, C, D1 lub D - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
3)
osoby ubiegającej się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia po otrzymaniu od osoby:
a)
wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia,
b) 25
 dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
c)
fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d)
dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy;
4)
osoby ubiegającej się o wymianę pozwolenia wojskowego po otrzymaniu:
a)
wniosku o wydanie prawa jazdy,
b) 26
 dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
c)
fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d)
akt ewidencyjnych kierowcy oraz dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem;
5)
osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach po otrzymaniu od osoby:
a)
wniosku o wydanie prawa jazdy,
b) 27
 dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
c)
fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d)
kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu;
6)
osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął, po otrzymaniu od osoby:
a)
dokumentów, o których mowa w pkt 5, oraz
b)
dokumentów wymaganych do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy;
7)
osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1;
8)
osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy - po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku oraz gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się:
a)
po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy, za pośrednictwem ośrodka egzaminowania - dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a,
b)
o rozszerzenie uprawnień ujętych w prawie jazdy, za pośrednictwem ośrodka egzaminowania - dokumentów i informacji:
o których mowa w pkt 1 lit. a,
potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, lub kopii posiadanego prawa jazdy kategorii:

-- В - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,

-- B, C1, C, D1 lub D - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E,

c)
o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach:
wniosku o wydanie prawa jazdy,
fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,
d)
o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął - dokumentów:
o których mowa w lit. c, oraz
wymaganych do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy,
e)
o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, za pośrednictwem ośrodka egzaminowania - dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a;
9)
osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy po otrzymaniu:
a)
za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1,
b) 28
 odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była obowiązana odbyć takie badania,
c) 29
 zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była obowiązana ukończyć taki kurs;
10)
osoby mającej wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający roku po otrzymaniu:
a)
wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia,
b) 30
 odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była obowiązana odbyć takie badania,
c) 31
 zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była obowiązana ukończyć taki kurs;
11) 32
 (uchylony);
12)
osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia - po otrzymaniu, za pośrednictwem ośrodka egzaminowania, dokumentów, o których mowa w pkt 1;
13) 33
 osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego - po otrzymaniu odpowiednio:
a)
od ośrodka egzaminowania albo od okręgowej komisji egzaminacyjnej - informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej zamieszczonej w profilu kierowcy zawodowego,
b)
od ośrodka szkolenia, o którym mowa w art. 39b1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego zamieszczonej w profilu kierowcy zawodowego,
c)
od osoby:
34
 dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, w tym kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,”,
fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
kopii posiadanego prawa jazdy,
35
 (uchylony),
d)
oświadczenia kierowcy o zamiarze wykonywania przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub kategorii C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E, w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;",
14)
osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, po otrzymaniu od osoby:
a)
wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b) 36
 dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
c)
fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d)
kopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia;
15)
osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia ze względu na zmianę danych w nim umieszczonych lub zmianę terminu ważności prawa jazdy po otrzymaniu od osoby:
a)
wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b) 37
 dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
c)
fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d)
dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z posiadanego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
e)
kopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-c, przedkłada osoba ubiegająca się o wymianę; dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d, przekazuje jednostka wojskowa, której dowódca wystawił osobie, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, przedmiotowy dokument.
2a.  38
 W celu dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, na podstawie karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych w oryginale dokumentu.
3. 
Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
4.  39
 Prawo jazdy wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymane od organu zagranicznego, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, unieważnia się przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i umieszcza się w aktach ewidencyjnych kierowców, wprowadzając jednocześnie odpowiednie dane do wniosku i w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego. Jeżeli prawo jazdy wymienione na zagraniczne nie jest autentyczne, organ polski niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ zagraniczny, który dokonał wymiany.
5. 
W celu wydania wtórnika prawa jazdy osobie, której prawo jazdy wydane zostało przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, należy wystąpić do właściwego organu tego państwa o podanie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Wydając wtórnik dokumentu, organ zamieszcza w nim kod 71, o którym mowa w przepisach w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
6. 
Wystąpienie właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, wymieniającego polskie prawo jazdy lub wydającego jego wtórnik, obliguje właściwy organ, który wydał to prawo jazdy, do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi w zakresie wystąpienia bezpośrednio na adres organu występującego.
7.  40
 W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ wymieniający prawo jazdy występuje do organu, który wydał to prawo jazdy, lub do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa, w którym to prawo jazdy zostało wydane, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Potwierdzenie danych i informacji może być dokonane przez organ wymieniający prawo jazdy za pośrednictwem portalu państwa, które wydało prawo jazdy, jeżeli administracja tego państwa poinformowała o możliwości potwierdzania za pośrednictwem tego portalu danych i informacji zawartych w prawie jazdy.
8.  41
 Potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy może przedłożyć osoba wnioskująca o wymianę prawa jazdy.
9.  42
 Za potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy, o którym mowa w ust. 8, uznaje się również dokument wydany przez przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
10.  43
 W przypadku wątpliwości co do zgodności potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy ze stanem faktycznym, przedłożonego przez osobę wnioskującą o wymianę prawa jazdy, organ wymieniający prawo jazdy może wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego o potwierdzenie tych danych i informacji.
11.  44
 Obowiązkowi potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy w państwie wydania oraz obowiązkowi, o którym mowa w § 10 ust. 9, nie podlega zagraniczne krajowe prawo jazdy:
1)
osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)
status uchodźcy,
b)
azyl,
c)
ochronę uzupełniającą,
d)
zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 348 i art. 351 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547);
2)
wydane w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny; dotyczy prawa jazdy kierowcy, który przedstawi organowi dowód potwierdzający uprzednie lub obecne wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy u przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego, w szczególności oświadczenie pracodawcy lub umowę o pracę w charakterze kierowcy.
§  10. 
1. 
W celu wydania prawa jazdy lub pozwolenia należy:
1)
zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze - dotyczy osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3-5, pkt 8 lit. c, pkt 10, 11 i 13;
2)
przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
a)
poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
b)
spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia oraz do wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
c) 45
 zgodności danych z ujętymi w centralnej ewidencji kierowców, bazie danych oraz aktach ewidencyjnych kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane - jeżeli osoba posiada wcześniej nadane uprawnienie,
d) 46
 zgodności danych z ujętymi w profilu kandydata na kierowcę lub odpowiednio profilu kierowcy zawodowego danymi i informacjami - jeżeli osoba nie posiada wcześniej nadanego uprawnienia,
e)
stwierdzenia, czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy - jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;
3) 47
 w przypadku posiadania w prowadzonych aktach ewidencyjnych kierowców, o których mowa w § 3 ust. 1, lub w centralnej ewidencji kierowców orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierować osobę na badania lekarskie w trybie określonym w art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz zawiadomić organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń;
4)
w przypadku braków w dokumentacji wezwać do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego osobę, której dokumenty dotyczą, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy, dowódcę jednostki wojskowej;
5)
w wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów:
a)
wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w części H - jeżeli wydaje się decyzję administracyjną,
b) 48
 wprowadzić dane do centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego i utworzyć lub zaktualizować kartę kierowcy; czynność wykonuje się przez zamknięcie profilu kandydata na kierowcę lub odpowiednio profilu kierowcy zawodowego,
c)
w przypadku:
49
 prawa jazdy - przekazać podmiotowi, o którym mowa w art. 19 pkt 2 ustawy, dane, o których mowa w § 4 ust. 1 - w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów lub przekazania danych przez ośrodek egzaminowania lub odpowiednio okręgową komisję egzaminacyjną lub ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39b1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w drodze teletransmisji,
pozwolenia - wypełnić druk pozwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów lub przekazania danych przez ośrodek egzaminowania w drodze teletransmisji,
d) 50
 po otrzymaniu prawa jazdy od podmiotu, o którym mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - uzupełnić dane we wniosku oraz w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego,
e)
umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby.
2. 
W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1, należy:
1)
odmówić wydania prawa jazdy lub pozwolenia;
2)
wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego;
3)
umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby.
3. 
Wniosek oraz prawo jazdy lub pozwolenie wypełnia się w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5, w następujący sposób:
1)
numer karty kierowcy - numer składający się z 7 znaków oznaczających (licząc od prawej strony):
a)
pierwsze dwa znaki - ostatnie dwie cyfry roku jej wydania,
b)
ostatnie pięć znaków - kolejna liczba porządkowa (pola nieujęte liczbą wypełnia się zerami);
2)
numer prawa jazdy lub pozwolenia - numer składający się, w zależności od organu wydającego prawo jazdy, z 9, 11 lub 14 znaków oznaczających (licząc od prawej strony):
a)
pierwsze 2, 4 lub 7 znaków - kod terytorialny,
b)
ostatnie 7 znaków - numer karty kierowcy;
3)
organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie - nazwa organu;
4) 51
 data ważności prawa jazdy - najpóźniejsza z dat określonych w rubryce data ważności uprawnienia dla poszczególnych kategorii prawa jazdy;
5)
data ważności pozwolenia:
a)
data ustalona przez starostę stosownie do terminów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 75 ust. 4 ustawy,
b)
data ważności pozwolenia nie może przekraczać daty ważności orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy;
6)
kategorie prawa jazdy na pierwszej stronie prawa jazdy - kategorie prawa jazdy posiadane przez osobę;
7)
data wydania prawa jazdy - data wytworzenia dokumentu;
8)
data wydania pozwolenia - data wypełnienia druku pozwolenia;
9)
data uzyskania uprawnienia - data wydania prawa jazdy określonej kategorii po raz pierwszy oraz w przypadku prawa jazdy kategorii:
a)
B+E - data uzyskania uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:
C1+E, C+E, D1+E lub D+E - jeżeli osoba posiada uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B,
В - jeżeli osoba posiada uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii C+E lub D+E,
b)
D+E - data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:
D - jeżeli osoba posiada uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii C+E,
C+E - jeżeli osoba posiada uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii D,
c)
AM lub A2 - data 19 stycznia 2013 r. lub data uzyskania po dniu 19 stycznia 2013 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy tej kategorii lub prawa jazdy kategorii, na podstawie której wpisano tę kategorię,
d) 52
 A1, B1, C1, D1, C1+E lub D1+E - data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy tej kategorii lub prawa jazdy kategorii, na podstawie której wpisano tę kategorię,
e) 53
 T - data uzyskania przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C+E lub data 1 lipca 1999 r. w przypadku osób nieposiadających w tym dniu prawa jazdy kategorii C+E i posiadających prawo jazdy kategorii B+E, lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy tej kategorii lub prawa jazdy kategorii, na podstawie której wpisano tę kategorię,
f) 54
 AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T - dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego stanowiący datę uzyskania po raz pierwszy uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie powyższych kategorii, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 6 i art. 8 ustawy;
10)
data ważności uprawnienia - najwcześniejsza z dat określonych w orzeczeniu lekarskim i odpowiednio w orzeczeniu psychologicznym dla przeprowadzenia ponownych badań lekarskich lub psychologicznych w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub 15 lat od daty wydania prawa jazdy w przypadku prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, B1, B+E i T, jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub orzeczenie zostało wydane bez określenia terminu ważności, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, przy czym:
a) 55
 w przypadku prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, В1, B, B+E i T - za datę stosowaną do określenia daty ważności tych uprawnień przyjmuje się jedną datę określoną w najpóźniej wydanym orzeczeniu lekarskim; stosuje się również w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, z zastrzeżeniem lit. b-f,
b)
w przypadku gdy data określona w orzeczeniu lekarskim dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E jest późniejsza od daty określonej w orzeczeniu lekarskim dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T - za datę stosowaną do określenia daty ważności wszystkich uprawnień przyjmuje się datę późniejszą,
c) 56
 w przypadku prawa jazdy kategorii B+E uzyskanego w wyniku posiadania prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E - za datę ważności przyjmuje się datę ważności dla prawa jazdy kategorii B lub datę 15 lat od daty wydania prawa jazdy w przypadku gdy prawo jazdy kategorii B ważne jest bezterminowo,
d)
w przypadku prawa jazdy kategorii D+E uzyskanego w wyniku posiadania prawa jazdy kategorii C+E i D - za datę ważności przyjmuje się datę ważności dla prawa jazdy kategorii D,
e) 57
 w przypadku gdy osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E oraz AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T przedstawi kolejne orzeczenie lekarskie dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, w którym data kolejnego badania jest krótsza od daty określonej w orzeczeniu lekarskim dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E - za datę stosowaną do określenia daty ważności wszystkich uprawnień przyjmuje się datę wcześniejszą,
f) 58
 w przypadku prawa jazdy wydawanego na podstawie wymiany zagranicznego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami - za datę ważności uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy przyjmuje się datę ważności danego uprawnienia do kierowania pojazdami określoną na wymienianym zagranicznym dokumencie lub datę 15 lat od daty wydania prawa jazdy dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub datę 5 lat od daty wydania prawa jazdy dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E, w przypadku jeżeli daty ważności określone w zagranicznym dokumencie prawa jazdy są dłuższe niż 15 lat dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub dłuższe niż 5 lat dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
11) 59
 ograniczenia - kody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy, mające zastosowanie do poszczególnych kategorii uprawnień do kierowania pojazdami oraz do kategorii uprawnień nadawanych na podstawie kategorii, której dotyczą kody; jeżeli kod jest identyczny dla wszystkich uzyskanych przez osobę uprawnień, wpisuje się go:
a)
we wniosku - tylko w miejscu wyznaczonym do wpisania kodu ogólnego,
b)
w prawie jazdy - tylko w ostatnim wierszu tabeli umieszczonej na jego drugiej stronie.
4.  60
 Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest dokonywany w postaci kodu "95" w układzie "95.DD.MM.RRRR", we wniosku i na dokumencie prawa jazdy w pozycji "ograniczenia" przy odpowiednich posiadanych kategoriach prawa jazdy wymienionych w aktualnym świadectwie kwalifikacji zawodowej, przy czym w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego, wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Datą ważności wpisu jest przypadająca najwcześniej data przeprowadzenia ponownych badań lekarskich lub psychologicznych w zakresie określonej kategorii prawa jazdy albo data ukończenia pierwszego albo następnego szkolenia okresowego.
5.  61
 Dokonując wpisu, o którym mowa w ust. 4, w pozycji "data ważności uprawnienia" wpisuje się datę ważności uprawnienia w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy zgodną z datą ważności wpisu.
6. 
Prawo jazdy w przypadkach, o których mowa w § 9, wydaje się odpowiednio:
1)
w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz dodatkowo wydając prawo jazdy w zakresie kategorii:
a)
A1 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
b)
A2 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i A1,
c)
A - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2,
d)
B1 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
e)
В - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i AM,
f)
C1 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
g)
C - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i C1,
h)
D1 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
i)
D - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i D1,
j)
C+E - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E i T oraz D1+E i D+E w przypadku osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D1 i D,
k)
D+E - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, D1+E i T,
l)
B+E - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2)
w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii równoważnych w posiadanym prawie jazdy oraz kategorii niższych;
3)
po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy;
4)
w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nieobjętych zakresem tego egzaminu, z zastrzeżeniem pkt 1.
7. 
Organ wymieniający prawo jazdy zagraniczne na prawo jazdy polskie na podstawie art. 97 ustawy bezzwłocznie informuje organ, który wydał prawo jazdy, o podjęciu procedury wymiany prawa jazdy.
8.  62
 Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, po otrzymaniu od osoby dotychczas posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, unieważnia je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca osobie uprawnionej oraz uzupełnia dane we wniosku i w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego.
9. 
Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest niezwłocznie przesyłane przez organ wydający polskie prawo jazdy do właściwego organu państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Prawo jazdy wydane przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej jest przesyłane za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego tego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej.
10. 
Przy wymianie zagranicznego prawa jazdy, które zostało uzyskane w wyniku wymiany polskiego prawa jazdy, organ wydający prawo jazdy:
1)
uwzględnia w wydawanym prawie jazdy uprawnienia do kierowania pojazdami niewymienione w zagranicznym dokumencie, których posiadanie potwierdza dokumentacja osoby wymieniającej prawo jazdy, w tym dane zawarte w sieci, o której mowa w art. 12 ust. 2b ustawy;
2)
w stosunku do terminu ważności uprawnień rozszerzonych za granicą - postępuje zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.
11.  63
 Organ, wydając polskie prawo jazdy na podstawie wymiany prawa jazdy zagranicznego, umieszcza w nim adnotację w postaci odpowiedniego kodu określającą państwo wystawcy prawa jazdy stanowiącego podstawę wymiany oraz numer wymienianego zagranicznego prawa jazdy. Kod umieszcza się przy każdej kategorii prawa jazdy wydanej na podstawie wymiany zagranicznego prawa jazdy bez podawania numeru zagranicznego prawa jazdy. Kod wraz z numerem zagranicznego prawa jazdy umieszcza się w części wspólnej pola nr 12 pod wszystkimi kategoriami prawa jazdy.
§  11. 
1. 
Prawo jazdy i pozwolenie przekazuje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
1)
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego - przesyłając dokument przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2)
bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła się za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 2 dni roboczych:
1)
od dnia otrzymania od producenta - w przypadku prawa jazdy;
2)
od dnia wypełnienia druku pozwolenia - w przypadku pozwolenia.
3. 
W przypadku zwrotu przez operatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prawa jazdy lub pozwolenia z powodu ich nieodebrania przez osobę uprawnioną, zwrócone dokumenty umieszcza się w aktach ewidencyjnych osoby; dokumenty te wydaje się po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.
4.  64
 Adnotacje o dacie odebrania albo dacie zwrotu prawa jazdy albo pozwolenia niezwłocznie wprowadza się do wniosku i w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego, a dokument potwierdzający ten fakt umieszcza się w teczce akt ewidencyjnych osoby.
§  12. 
1. 
Dokumenty osób, które nie przystąpiły do egzaminu państwowego w okresie roku od daty ostatniego egzaminu lub w tym czasie taki egzamin nie był im wyznaczony i nie spełniają wymogów określonych w ustawie do wydania prawa jazdy lub pozwolenia, przesłane przez ośrodek egzaminowania, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie dołącza do odpowiedniej teczki akt ewidencyjnych kierowców lub osób bez uprawnień - pozostawiając wniosek o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami bez rozpatrzenia.
2. 
Na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, generuje się profil kandydata na kierowcę, uzupełniając dane dotyczące ukończonego szkolenia, lub w przypadku, kiedy osoba ma wygenerowany profil kandydata na kierowcę, profil ten ponownie się udostępnia.
§  13. 
1. 
Akta ewidencyjne osób bez uprawnień dołącza się do akt ewidencyjnych kierowców, jeżeli osoba, której dotyczą, uzyska po raz pierwszy uprawnienie do kierowania pojazdami.
2. 
Akta ewidencyjne kierowcy przesyła się wraz z kopią karty kierowcy:
1)
do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 - na wniosek tego organu,
2) 65
 (uchylony),
3) 66
 w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1;

- po wprowadzeniu danych o tym fakcie do systemu teleinformatycznego.

3. 
Akta ewidencyjne przesłane przez inny organ umieszcza się w odpowiednich aktach ewidencyjnych po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w systemie teleinformatycznym.
§  14.  67
 Wydane przez inne państwo niż Rzeczpospolita Polska prawo jazdy, w którego zakresie został ustanowiony zakaz w przypadku osoby posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych o zakazie, przechowuje się w teczce akt ewidencyjnych osób bez uprawnień, jeżeli nie zostało wymienione na polskie prawo jazdy;
2)
wydaje się osobie uprawnionej po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami oraz odpowiednio po spełnieniu wymagań określonych w przepisach art. 98a ust. 1 i ust. 4-7 ustawy.
§  14a.  68
 W przypadku, gdy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie otrzyma prawo jazdy osoby posiadającej obywatelstwo polskie, wydane przez inny niż Rzeczpospolita Polska kraj Unii Europejskiej, wraz z wnioskiem komendanta wojewódzkiego policji o skierowanie tej osoby na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, a osoba ta nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ przesyła niezwłocznie to prawo jazdy do organu, który je wydał wraz z informacją o naruszeniu przepisów ruchu drogowego i sankcjach, którym podlegałaby ta osoba w przypadku posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  14b.  69
1. 
Wydając decyzję, o której mowa w art. 102 ust. 1 lub ust. 1d, lub w art. 103 ust. 1 ustawy, organ nie żąda zwrotu dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami lub pozwolenia. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 1-5 lub 7, ust. 1d lub art. 103 ust. 1 ustawy, organ wprowadza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami do centralnej ewidencji kierowców.
2.  70
 Organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy, wprowadzając za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zatrzymaniu prawa jazdy do centralnej ewidencji kierowców w przypadku wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie informacji przekazanej przez Inspekcję Transportu Drogowego w związku z ujawnieniem wykroczenia na podstawie kontroli, o której mowa w art. 129g ust. 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm. 71 ), jako datę zatrzymania prawa jazdy wprowadza datę doręczenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wydanej na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy.
§  15. 
Prawo jazdy, o którym mowa w § 14 pkt 1 lit. a, wydane przed dniem 1 lipca 1999 r. można na wniosek jego posiadacza - po upływie okresu zakazu - unieważnić zgodnie z § 10 ust. 8 i wydać nowy dokument.
§  16.  72
 Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wprowadza do centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego dane w zakresie:
1)
orzeczeń lekarskich o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
2)
orzeczeń psychologicznych o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
3)
dokumentów związanych z zatrzymywaniem prawa jazdy lub pozwolenia, cofaniem lub przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami

- które przechowuje się w aktach ewidencyjnych osoby, zgodnie z § 14 pkt 1.

§  17. 
1. 
W przypadku orzeczenia wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami na okres przekraczający rok organ wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami bez określenia terminu ważności tej decyzji.
2.  73
 W uzasadnieniu decyzji organ wskazuje w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami. W przypadku gdy sąd nakazał zwrot dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami, a w aktach sprawy stwierdzono brak tego dokumentu, w uzasadnieniu decyzji nie wskazuje się daty rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami.
3. 
W przypadku orzeczenia wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami na okres nieprzekraczający roku organ wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami na okres obowiązywania zakazu.
§  18. 
1. 
Decyzję przyznającą uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodną z wnioskiem, ogłasza się ustnie przy wydaniu dokumentu prawa jazdy.
2. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami wskazała w rubryce F wniosku jako sposób przekazania dokumentu wariant "proszę przesłać za pośrednictwem poczty", decyzję, o której mowa w ust. 1, dołącza się w postaci papierowej do przekazywanego dokumentu prawa jazdy.

Wydawanie międzynarodowych praw jazdy

§  19. 
1. 
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu od osoby:
1)
wniosku;
2)
dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie;
3)
fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;
4)
kopii posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ.
2. 
Wniosek rejestruje się w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku numer pozycji w rejestrze.
3. 
Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:
1)
zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322);
2)
zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44).
4. 
Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach określonych w ust. 3.
§  20. 
1. 
W celu wydania międzynarodowego prawa jazdy lub odmowy jego wydania przeprowadza się weryfikację dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 1, obejmującą sprawdzenie:
1)
poprawności ich wypełnienia oraz kompletności;
2) 74
 zgodności danych z danymi w dokumencie tożsamości osoby oraz z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców;
3)
spełnienia przesłanek określonych w ustawie do wydania międzynarodowego prawa jazdy.
2. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów:
1)
wypełnia się wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w części H;
2)
wypełnia się jeden z dwóch druków międzynarodowego prawa jazdy, w zależności od żądania strony, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów;
3) 75
 wprowadza się dane do centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego;
4)
umieszcza się akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jeżeli międzynarodowe prawo jazdy wydał organ niebędący organem właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania, organ ten przesyła te dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania tego prawa jazdy do właściwego organu.
3. 
W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów:
1)
odmawia się wydania międzynarodowego prawa jazdy;
2)
umieszcza się akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jeżeli postępowanie prowadził organ niebędący organem właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania - przesyła się te dokumenty do właściwego organu.
4. 
W przypadku braków w dokumentach lub w danych w nich zawartych właściwy organ wydający prawo jazdy wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
5. 
Wniosek o wydanie prawa jazdy i międzynarodowe prawo jazdy wypełnia się w przypadku, o którym mowa w ust. 2, w następujący sposób:
1)
organ wydający - nazwa organu i miejscowość stanowiąca jego siedzibę, łącznie z kodem pocztowym,
2)
data wydania - data wypełnienia druku międzynarodowego prawa jazdy,
3) 76
 data ważności:
a)
w przypadku druku, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 1, data późniejsza o rok od daty określonej w pkt 2, a jeżeli ważność określonej kategorii prawa jazdy upływa wcześniej - data ważności kategorii ważnej najkrócej,
b)
w przypadku druku, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 2, data późniejsza o 3 lata od daty określonej w pkt 2, a jeżeli ważność określonej kategorii prawa jazdy upływa wcześniej - data ważności kategorii ważnej najkrócej,
4)
kategorie - kategorie prawa jazdy umieszczone w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- wypełniając odpowiednio wszystkie strony międzynarodowego prawa jazdy.

§  21. 
W sprawach wydawania międzynarodowego prawa jazdy przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§  22. 
1. 
W międzynarodowym prawie jazdy wydanym za granicą dokonuje się adnotacji o zakazie prowadzenia pojazdów:
1) 77
 po otrzymaniu informacji z centralnej ewidencji kierowców lub po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu;
2)
w zakresie kategorii prawa jazdy objętych zakazem oraz okresie jego obowiązywania.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechowuje się w aktach ewidencyjnych osób bez uprawnień.

Składanie wniosków w postaci elektronicznej

§  23. 
1. 
Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wnioskiem elektronicznym", składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.
3. 
Wniosek elektroniczny opatruje się:
1)
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo
2)
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. 
Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
5.  78
 Osoba składająca wniosek elektroniczny przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:
1)
oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
2)
oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.
6.  79
 Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny, na jej wniosek, przesyła się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Dopuszcza się także doręczenie prawa jazdy osobie składającej wniosek w jej miejscu zamieszkania lub miejscu pracy - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku.
7. 
Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów oraz plików ze zdjęciem załączanych do składanego wniosku elektronicznego.
§  24. 
W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
§  25.  80
 Do wykonywania czynności, o których mowa w § 23 i § 24, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wykorzystuje:
1)
elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej lub
2)
adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Przepisy przejściowe i końcowe

§  26. 
1.  81
 Właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wymienia kartę motorowerową, o której mowa w art. 133 ust. 2 ustawy, na prawo jazdy kategorii AM po przedłożeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4, oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
2. 
W przypadku zagubienia karty motorowerowej, w celu wydania prawa jazdy kategorii AM, zamiast dokumentu karty motorowerowej, dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia o wydaniu karty motorowerowej wystawionego przez organ, który ją wydał.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ wydający prawo jazdy kategorii AM dokonuje potwierdzenia prawdziwości przedstawionego zaświadczenia.
§  27. 
Dokumenty będące podstawą wydania dotychczasowego świadectwa kwalifikacji wydaje się osobie zainteresowanej za pokwitowaniem odbioru ich oryginałów. Kopie wydanych dokumentów przechowuje się w aktach ewidencyjnych kierowcy.
§  28. 
Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do właściwego organu w trybie § 39 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995, z 2013 r. poz. 319 oraz z 2014 r. poz. 594) lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji właściwego organu i nie został im wygenerowany profil kandydata na kierowcę, na ich wniosek, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje profil kandydata na kierowcę w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego rozporządzenia.
§  29. 
1. 
W przypadku osób, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy uprawnienia do kierowania pojazdami, których data ważności nie była ograniczona orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym, w pozycji "data ważności uprawnienia" umieszcza się symbol "-" jako informację, że dana kategoria prawa jazdy jest ważna bezterminowo.
2. 
W przypadku osób, o których mowa w ust. 1, data ważności prawa jazdy, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 4 lit. a, nie może być dłuższa niż 15 lat.
3.  82
 Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku osób, którym po dniu wejścia w życie ustawy data ważności uprawnienia została zmieniona w związku z przedłożeniem nowego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
§  30. 
1. 
Wnioski o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia złożone do organu wydającego prawo jazdy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia.
2. 
Dotychczasowe druki wniosków o wydanie prawa jazdy mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczeń w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem.
3.  83
 W przypadku wykorzystywania do przekazywania i obsługi wniosków o wydanie prawa jazdy składanych drogą elektroniczną systemów innych niż określone w § 25 organ wydający prawo jazdy może je wykorzystywać nadal, jednak nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), określony w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957).
§  31. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2016 r., z wyjątkiem § 19 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 84

ZAŁĄCZNIK 85  

H. Decyzja z dn. ... o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami

wzór
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz częściowo dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.).
3 § 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
4 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
5 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
6 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
7 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
8 § 5 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
9 § 5 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
10 § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
11 § 6 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
12 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
13 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
14 Rozdział 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
15 § 8a ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
16 § 8a ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
17 § 8a ust. 1 pkt 6 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
18 § 8a ust. 1 pkt 6 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
19 § 8a ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
20 § 8a ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
21 § 8a ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
22 § 8a ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
23 § 8b ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
24 § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
25 § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
26 § 9 ust. 1 pkt 4 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
27 § 9 ust. 1 pkt 5 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
28 § 9 ust. 1 pkt 9 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
29 § 9 ust. 1 pkt 9 lit. c dodana przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
30 § 9 ust. 1 pkt 10 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
31 § 9 ust. 1 pkt 10 lit. c dodana przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
32 § 9 ust. 1 pkt 11 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
33 § 9 ust. 1 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
34 § 9 ust. 1 pkt 13 lit. c tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
35 § 9 ust. 1 pkt 13 lit. c tiret czwarte uchylone przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
36 § 9 ust. 1 pkt 14 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
37 § 9 ust. 1 pkt 15 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
38 § 9 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
39 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
40 § 9 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
41 § 9 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
42 § 9 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
43 § 9 ust. 10 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
44 § 9 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r.
45 § 10 ust. 1 pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
46 § 10 ust. 1 pkt 2 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
47 § 10 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
48 § 10 ust. 1 pkt 5 lit. b:

- zmieniona przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 2022 r.

49 § 10 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
50 § 10 ust. 1 pkt 5 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
51 § 10 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1062) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 2018 r.
52 § 10 ust. 3 pkt 9 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
53 § 10 ust. 3 pkt 9 lit. e dodana przez § 1 pkt 8 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
54 § 10 ust. 3 pkt 9 lit. f dodana przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
55 § 10 ust. 3 pkt 10 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1062) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 2018 r.
56 § 10 ust. 3 pkt 10 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
57 § 10 ust. 3 pkt 10 lit. e dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1062) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 2018 r.
58 § 10 ust. 3 pkt 10 lit. f dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1062) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 2018 r.
59 § 10 ust. 3 pkt 11 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 8 lit. b tiret trzecie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
60 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
61 § 10 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
62 § 10 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
63 § 10 ust. 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.

64 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
65 § 13 ust. 2 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
66 § 13 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
67 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
68 § 14a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2017 r.
69 § 14b dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
70 § 14b ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
71 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720 i 1723.
72 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
73 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
74 § 20 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
75 § 20 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
76 § 20 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
77 § 22 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
78 § 23 ust. 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
79 § 23 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
80 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1081) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023 r., z tym że w zakresie pkt 2 wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2023 r.
81 § 26 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U.2023.2025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.
82 § 29 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.874) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2022 r.
83 § 30 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1062) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2018 r.

84 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1005 oraz z 2013 r. poz. 320), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 970 oraz z 2015 r. poz. 2183) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
85 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1062) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 2018 r.