Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2346

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 181 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego;
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
3) ostateczne terminy dokonania wydatków, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
§  2. 
1.  Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.
2.  Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego