Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2426

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 181 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 15g ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 2161 i 2312) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
3) ostateczne terminy dokonania wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
§  2. 
1.  Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.
2.  Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Nr

zadania

ZadanieCzęśćDziałRozdziałParagrafKwota w złTermin realizacji
12345678
Ogółem budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, z tego:1 296 622 491
Ogółem budżety urzędów naczelnych i jednostek centralnych1 274 644 527
Wojewodowie21 977 964
18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO23 815 700
1Nabycie przez Krajowy Zasób Nieruchomości aktywów w postaci objęcia udziałów w spółkach celowych tworzonych przez KZN i gminy70070095622023 815 70031.03.2018 r.
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE73 559 056
2System łączności cyfrowej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych dla działań operacyjno-rozpoznawczych KAS7507500160605 048 95031.03.2018 r.
3Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KAS - woj. świętokrzyskie750750084210193 70031.03.2018 r.
4Budowa obiektu Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim - IAS w Warszawie750750086050195 18731.03.2018 r.
5Budowa siedziby UCS w Krakowie przy ul. Pachońskiego 3 - IAS w Krakowie7507500860502 077 00031.03.2018 r.
6Przebudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 55B - IAS w Warszawie7507500860502 000 00031.03.2018 r.
7System łączności cyfrowej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych dla działań operacyjno-rozpoznawczych KAS75075008606024 816 82531.03.2018 r.
8Zakup centrali p.poż. do budynków US w woj. mazowieckim - IAS w Warszawie750750086060243 00031.03.2018 r.
9Zakup sprzętu do kontroli i środków transportu na potrzeby KAS75075008606029 012 81731.03.2018 r.
10Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów i zakup oprogramowania w celu zwiększenia potencjału analitycznego w obszarze wykrywania nadużyć podatkowych7507509542103 38631.03.2018 r.
11Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego na potrzeby KAS - woj. podkarpackie750750954210326 00031.03.2018 r.
12Doposażenie stanowisk pracy w MF w związku z utworzeniem KAS oraz poprawa funkcjonowania i zwiększenie dostępności do zasobów informatycznych dla pracowników MF7507509560602 664 27931.03.2018 r.
13Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów i zakup oprogramowania w celu zwiększenia potencjału analitycznego w obszarze wykrywania nadużyć podatkowych7507509560605 890 11231.03.2018 r.
14Zakup i dostawa licencji Microsoft dla użytkowników końcowych JPK7507509560601 087 80031.03.2018 r.
27 INFORMATYZACJA2 886 397
15Zadanie inwestycyjne - Termorenowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej, witryn wejściowych oraz modernizacja dachu i budowa instalacji antyoblodzeniowej i odgromowej7507500160502 886 39731.03.2018 r.
29 OBRONA NARODOWA512 528 960
16Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD O/P75275204606055 873 00031.03.2018 r.
17Sprzęt informatyki i oprogramowanie75275204606084 336 96031.03.2018 r.
18Zintegrowany System Szkolenia Zaawansowanego AJT (Advanced Jet Trainer)752752046060372 319 00031.03.2018 r.
33 ROZWÓJ WSI19 442 190
19Zakup serwerów na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR01001027622015 388 81831.03.2018 r.
20Zakup urządzeń na potrzeby systemu do backupu w ARiMR0100102762204 053 37231.03.2018 r.
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE102 546 569
21Przebudowa obiektów MSWiA w Warszawie7507500160501 591 50531.03.2018 r.
22Zakup blankietów dowodów osobistych oraz książeczek paszportowych75075070421016 043 00028.02.2018 r.
23Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej75275295425013 921 88131.03.2018 r.
24Zakupy sprzętu transportowego7527529560608 010 72631.03.2018 r.
25Zakup uzbrojenia i sprzętu techniki policyjnej7527529560603 439 55831.03.2018 r.
26Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych, infastruktury teleinformatycznej oraz mobilnego dostępu do systemów informacyjnych75275295606021 995 33431.03.2018 r.
27Budowa systemu cyberbezpieczeństwa oraz Technicznego Centrum Zwalczania Cyberbezpieczeństwa Policji75275295606018 914 92331.03.2018 r.
28Zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy7527529560608 315 00031.03.2018 r.
29Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w KG PSP75475409421069 00031.03.2018 r.
30Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w KG PSP754754096060377 78231.03.2018 r.
31Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej80380303227032 50031.03.2018 r.
32Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej803803036220179 50031.03.2018 r.
33Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą (SP ZOZ MSWiA w Opolu)8518519562209 655 86031.01.2018 r.
46 ZDROWIE33 492 812
34Zadanie budowlane pn. "Modernizacja stacji trafo" realizowane przez Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej8518511262201 800 00031.03.2018 r.
35Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021"85185149423019 762 32231.03.2018 r.
36Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020"851851496130292 00031.03.2018 r.
37Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020"851851496140400 25031.03.2018 r.
38Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych85185195423011 238 24031.03.2018 r.
48 GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN421 870 000
39Świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla100100012830421 870 00031.03.2018 r.
56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE84 502 843
40Przebudowa i rozbudowa siedziby delegatury CBA w Krakowie754754206050320 04631.03.2018 r.
41Instalacja systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej w siedzibie CBA w Bydgoszczy754754206060441 62731.03.2018 r.
42System SARP7547542060601 014 66131.03.2018 r.
43Zakup nieruchomości na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego75475420606079 000 00031.03.2018 r.
44Zakup samochodów7547542060601 733 17131.03.2018 r.
45Zakup sprzętu komputerowego7547542060601 993 33831.03.2018 r.
85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE267 500
46Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego75475410606072 00031.03.2018 r.
47Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne dla ratowników75475410606081 00031.03.2018 r.
48Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - źródła promieniotwórcze75475410606030 50031.03.2018 r.
49Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - pompa o wydajności 6000 l / min. (Starostwo Powiatowe w Lubaniu)75475478641084 00031.03.2018 r.
85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE480 000
50Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754104210126 00031.03.2018 r.
51Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754106060354 00031.03.2018 r.
85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE1 353 543
52Finansowanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych700700052110224 47531.03.2018 r.
53Finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot odszkodowań700700054300528 53131.03.2018 r.
54Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754104210126 00031.03.2018 r.
55Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754106060209 00031.03.2018 r.
56Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo - gaśniczych kontenerów wymiennych - Przedsięwzięcie objęte Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-202075475411641055 53731.03.2018 r.
57Likwidacja barier architektonicznych w budynku użytkowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Roztocze" w Lublinie ul. Wallenroda 2a na potrzeby osób niepełnosprawnych - inwestycja budowlana852852036410210 00031.03.2018 r.
85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE54 000
58Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego75475410606054 00031.03.2018 r.
85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE885 000
59Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Osobiste dawkomierze promieniowania gamma i neutronowego75475410421084 00031.03.2018 r.
60Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Czytnik osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego75475410606041 00031.03.2018 r.
61Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej754754106060116 00031.03.2018 r.
62Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla ratowników75475410606054 00031.03.2018 r.
63Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Źródła promieniotwórcze75475410606015 00031.03.2018 r.
64Zakup pompy szlamowej w KP PSP w Sieradzu w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych754754786410300 00031.03.2018 r.
65Zakup pompy szlamowej w KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych754754786410275 00031.03.2018 r.
85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE4 507 929
66Przeprowadzenie ekshumacji szczątków żołnierzy Armii Czerwonej z mogiły wojennej znajdującej się w Parku "Kościelec" w Chrzanowie i przeniesienie ich do nowej kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie7107103543001 343 22831.03.2018 r.
67Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754106060764 70131.03.2018 r.
68Budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu - etap I8548540364302 400 00031.03.2018 r.
85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE3 033 000
69Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego7547541060603 033 00031.03.2018 r.
85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE138 680
70Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754106060138 68031.03.2018 r.
85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE540 000
71Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego75475410421084 00031.03.2018 r.
72Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754106060456 00031.03.2018 r.
85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE66 000
73Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - zakup sprzętu i środków dekontaminacyjnych/ dezaktywacyjnych dla ratowników, źródeł promieniotwórczych oraz sprzętu informatycznego do obsługi spektrometrów i sprzętu detekcyjno-pomiarowego75475410606066 00031.03.2018 r.
85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE2 746 000
74Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego75475410421084 00031.03.2018 r.
75Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754106060325 00031.03.2018 r.
76Dofinansowanie II etapu rozbudowy zespołu szkolno - przedszkolnego w Mściszewicach o część przedszkolną8018010363301 823 00031.03.2018 r.
77Dofinansowanie II etapu rozbudowy zespołu szkolno - przedszkolnego w Węsiorach o część przedszkolną801801036330514 00031.03.2018 r.
85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE3 679 404
78Buty chemoodporne do zagrożeń CBRN75475410421034 23631.03.2018 r.
79Osobiste dawkomierze promieniowania gamma i neutronowego754754104210208 15331.03.2018 r.
80Rękawice chemoodporne do zagrożeń CBRN75475410421023 95931.03.2018 r.
81Czytnik osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego75475410606041 00031.03.2018 r.
82Pojemnik platformowy do przewozu czynników CBRN wraz z robotem7547541060602 370 00031.03.2018 r.
83Spektrometr XRF754754106060200 00031.03.2018 r.
84Spektrometry promieniowania gamma754754106060460 00031.03.2018 r.
85Sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego75475410606096 00031.03.2018 r.
86Sprzęt i środki dekontaminacyjne/ dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej754754106060116 00031.03.2018 r.
87Sprzęt i środki dekontaminacyjne/ dezaktywacyjne dla ratowników754754106060108 00031.03.2018 r.
88Źródła promieniotwórcze75475410606022 05631.03.2018 r.
85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE263 000
89Zakup sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych754754104210126 00031.03.2018 r.
90Zakup sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych754754106060137 00031.03.2018 r.
85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE427 000
91Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Spektrometry promieniowania gamma754754106060230 00031.03.2018 r.
92Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej754754106060116 00031.03.2018 r.
93Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla ratowników75475410606081 00031.03.2018 r.
85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE2 941 000
94Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - pojemnik platformowy do przewozu czynników CBRN wraz z robotem7547541060602 370 00031.03.2018 r.
95Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - spektrometr XRF754754106060200 00031.03.2018 r.
96Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego754754106060120 00031.03.2018 r.
97Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej754754106060116 00031.03.2018 r.
98Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne dla ratowników754754106060135 00031.03.2018 r.
85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE595 908
99Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego754754106060347 00031.03.2018 r.
100Remont dachu w Pałacu Myśliwskim służącym za siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku921921206430248 90831.03.2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

CzęśćDziałRozdziałTreśćPoz.Planz tego:
Dotacje i subwencjeWydatki bieżące jednostek budżetowychWydatki majątkoweWspółfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w złotych
12345678910
OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH I WOJEWODÓW

z tego:

11 296 622 491422 126 97564 325 636810 169 880
BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH I JEDNOSTEK CENTRALNYCH

w tym:

11 274 644 527421 902 50061 557 529791 184 498
1870070095BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO123 815 70023 815 700
Gospodarka mieszkaniowa223 815 70023 815 700
Pozostała działalność323 815 70023 815 700
19750BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE173 559 056523 08673 035 970
Administracja publiczna273 559 056523 08673 035 970
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej35 048 9505 048 950
75008Izby skarbowe i urzędy skarbowe458 538 529193 70058 344 829
75095Pozostała działalność59 971 577329 3869 642 191
2775075001INFORMATYZACJA12 886 3972 886 397
Administracja publiczna22 886 3972 886 397
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej32 886 3972 886 397
2975275204OBRONA NARODOWA1512 528 960512 528 960
Obrona narodowa2512 528 960512 528 960
Centralne wsparcie3512 528 960512 528 960
3301001027ROZWÓJ WSI119 442 19019 442 190
Rolnictwo i łowiectwo219 442 19019 442 190
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa319 442 19019 442 190
42SPRAWY WEWNĘTRZNE1102 546 56932 50030 033 88172 480 188
750Administracja publiczna217 634 50516 043 0001 591 505
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej31 591 5051 591 505
75070Centrum Personalizacji Dokumentów416 043 00016 043 000
752Obrona narodowa574 597 42213 921 88160 675 541
75295Pozostała działalność674 597 42213 921 88160 675 541
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa7446 78269 000377 782
75409Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej8446 78269 000377 782
803Szkolnictwo wyższe9212 00032 500179 500
80303Uczelnie służb państwowych10212 00032 500179 500
851Ochrona zdrowia119 655 8609 655 860
85195Pozostała działalność129 655 8609 655 860
46851ZDROWIE133 492 81231 000 5622 492 250
Ochrona zdrowia233 492 81231 000 5622 492 250
85112Szpitale kliniczne31 800 0001 800 000
85149Programy polityki zdrowotnej420 454 57219 762 322692 250
85195Pozostała działalność511 238 24011 238 240
4810010001GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN1421 870 000421 870 000
Górnictwo i kopalnictwo2421 870 000421 870 000
Górnictwo węgla kamiennego3421 870 000421 870 000
5675475420CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE184 502 843224 4752 768 10784 502 843
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa284 502 84384 502 843
Centralne Biuro Antykorupcyjne384 502 84384 502 843
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM121 977 96418 985 382
w tym:
85/02754WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE1267 500267 500
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2267 500267 500
75410Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3183 500183 500
75478Usuwanie skutków klęsk żywiołowych484 00084 000
85/0475475410WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE1480 000126 000354 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2480 000126 000354 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3480 000126 000354 000
85/06WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE11 353 543224 475654 531474 537
700Gospodarka mieszkaniowa2753 006224 475528 531
70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami3753 006224 475528 531
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4390 537126 000264 537
75410Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej5335 000126 000209 000
75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej655 53755 537
852Pomoc społeczna7210 000210 000
85203Ośrodki wsparcia8210 000210 000
85/0875475410WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE154 00054 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa254 00054 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej354 00054 000
85/10754WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE1885 00084 000801 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2885 00084 000801 000
75410Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3310 00084 000226 000
75478Usuwanie skutków klęsk żywiołowych4575 000575 000
85/12WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE14 507 9291 343 2283164 701
710Działalność usługowa21 343 2281 343 228
71035Cmentarze31 343 2281 343 228
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4764 701764 701
75410Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej5764 701764 701
854Edukacyjna opieka wychowawcza62 400 0002 400 000
85403Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze72 400 0002 400 000
85/1475475410WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE13 033 0003 033 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa23 033 0003 033 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej33 033 0003 033 000
85/1675475410WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE1138 680138 680
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2138 680138 680
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3138 680138 680
85/1875475410WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE1540 00084 000456 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2540 00084 000456 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3540 00084 000456 000
85/2075475410WOJEWÓDZTWO PODLASKIE166 00066 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa266 00066 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej366 00066 000
85/22WOJEWÓDZTWO POMORSKIE12 746 00084 0002 662 000
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2409 00084 000325 000
75410Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3409 00084 000325 000
801Oświata i wychowanie42 337 0002 337 000
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych52 337 0002 337 000
85/2475475410WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE13 679 404266 3483 413 056
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa23 679 404266 3483 413 056
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej33 679 404266 3483 413 056
85/2675475410WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE1263 000126 000137 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2263 000126 000137 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3263 000126 000137 000
85/2875475410WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE1427 000427 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2427 000427 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3427 000427 000
85/3075475410WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE12 941 0002 941 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa22 941 0002 941 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej32 941 0002 941 000
85/32WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE1595 908595 908
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2347 000347 000
75410Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej3347 000347 000
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego4248 908248 908
92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami5248 908248 908