Wycofanie z obiegu na terytorium Państwa Polskiego waluty Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.2.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1945 r.

DEKRET
z dnia 13 stycznia 1945 r.
o wycofaniu z obiegu na terytorium Państwa Polskiego waluty Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz 1) Rada Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Dopuszczona czasowo (art. 3 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu biletów skarbowych, Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 11) do obrotu pieniężnego na terytorium Państwa Polskiego waluta Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przestaje być z dniem 15 lutego 1945 r. prawnym środkiem płatniczym na obszarze Państwa Polskiego.

(1)
Osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania względnie siedzibę na obszarze Państwa Polskiego, winny posiadaną przez siebie walutę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wymienić w urzędach skarbowych na bilety skarbowe z napisem "Narodowy Bank Polski", w czasie od 15 stycznia do 14 lutego 1945 r.
(2)
Osobom wojskowym w służbie czynnej wymiany dokonywać będą także płatnicy jednostki wojskowej, do której wojskowy przynależy.

Wymiana waluty Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na walutę złotową, nastąpi po kursie 1 rubel = 1 złoty.

(1)
Kto po dniu 14 lutego 1945 r. posiada, przyjmuje lub puszcza w obieg walutę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich podlega karze grzywny do wysokości złotych 1.000.000.
(2)
Ponadto sąd orzeka przepadek zakwestionowanej waluty, będącej przedmiotem przestępstwa.
(3)
Do orzekania o przestępstwach wymienionych w niniejszym artykule właściwe są sądy okręgowe.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Skarbu, Obrony Narodowej i Sprawiedliwości - każdemu w zakresie jego działania.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1945 r.