Wycofanie przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.33.178

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1998 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 stycznia 1998 r.
w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że aktem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1997 r. zostały wycofane przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia dotyczące wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu w sporach między stronami niżej wymienionych umów międzynarodowych w zakresie ich interpretacji lub stosowania, które Polska złożyła ratyfikując je lub przystępując do nich:
I.
Umowy międzynarodowe, do których Polska złożyła zastrzeżenia wyłączające obowiązkową jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:
1)
Konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjęta dnia 21 listopada 1947 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (zastrzeżenia dotyczą § 24 i 32); Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 25 i 26;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

2)
Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjęta dnia 9 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (zastrzeżenie dotyczy art. IX); Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9 i 10;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

3)
Konwencja o prawach politycznych kobiet, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. (zastrzeżenie dotyczy art. IX); Dz. U. z 1955 r. Nr 16, poz. 86 i 87;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

4)
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 47); Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 i 239;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

5)
Porozumienie o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęte przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. (zastrzeżenie dotyczy § 26 i 34); Dz. U. z 1970 r. Nr 28, poz. 222 i 223;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

6)
Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 marca 1960 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 14); Dz. U. z 1972 r. Nr 25, poz. 183 i 184;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

7)
Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 24 ust. 1); Dz. U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147 i 148;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

8)
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 22); Dz. U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187 i 188;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

9)
Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących konosamentów podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., sporządzony w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 8); Dz. U. z 1980 r. Nr 14, poz. 48 i 49;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

10)
Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 52); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 41;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

11)
Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 44); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42 i 43;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

12)
Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 12 ust. 1); Dz. U. z 1972 r. Nr 25, poz. 181 i 182;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

13)
Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 31 ust. 2); Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 180 i 181;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

14)
Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 14 ust. 1); Dz. U. z 1976 r. Nr 8, poz. 37 i 38;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

15)
Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym i przeciwko dyplomatom, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 13 ust. 1); Dz. U. z 1983 r. Nr 37, poz. 168 i 169;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

16)
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 29 ust. 1); Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71 i 72;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

17)
Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r. zmienioną Protokółem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. (zastrzeżenie dotyczy art. III); Dz. U. z 1985 r. Nr 9, poz. 26 i 27;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

18)
Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, otwarta do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku dnia 3 marca 1980 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 17 ust. 2); Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 93 i 94;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

19)
Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 11 ust. 2); Dz. U. z 1988 r. Nr 31, poz. 216 i 217;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

20)
Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 13 ust. 2); Dz. U. z 1988 r. Nr 31, poz. 218 i 219;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

II.
Umowy międzynarodowe, do których Polska złożyła zastrzeżenia wyłączające obowiązkowy arbitraż:
1)
Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki, sporządzona w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 21); Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216 i 217;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

2)
Protokół dodatkowy do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszących się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzony w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 15); Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216 i 217;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

3)
Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 40); Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216 i 217;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

4)
Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym, sporządzona w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 10 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 31 i 32;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

5)
Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, wraz z Protokołem, sporządzona w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 38); Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 357 i 358;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

6)
Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9 ust. ust. 2 i 3); Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 29 i 30;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

7)
Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych, sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 27 i 28;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

8)
Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 10); Dz. U. z 1979 r. Nr 16, poz. 98 i 99;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

9)
Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 11 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 280 i 281;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

10)
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 15 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

11)
Porozumienie europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 44 i 45;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

12)
Porozumienie europejskie uzupełniające Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 46 i 47;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

13)
Protokół dodatkowy w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzony w Genewie dnia 1 marca 1973 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 48 i 49;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

14)
Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 57 ust. 2-6); Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76 i 77;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

15)
Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 13); Dz. U. z 1985 r. Nr 10, poz. 35 i 36;

data przyjęcia notyfikacji: 16 października 1997 r.

16)
Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 12 § 1 i 2); Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159;

data przyjęcia notyfikacji: 18 czerwca 1997 r.

Wycofanie wspomnianych zastrzeżeń nastąpiło z dniem przyjęcia przez depozytariusza notyfikacji o tym wycofaniu.