Art. 46. - [Napój alkoholowy; stan po spożyciu alkoholu; stan nietrzeźwości] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r.
Art.  46.  [Napój alkoholowy; stan po spożyciu alkoholu; stan nietrzeźwości]
1. 
Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.
2. 
Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1)
stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
2)
obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
3. 
Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1)
stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
2)
obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.