[Sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom] - Art. 43. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  43.  [Sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom]
1. 
Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,

podlega grzywnie.

2. 
Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.
3. 
W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
4. 
Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.