[Zwolnienie osoby przyjętej z izby wytrzeźwień lub placówki; zwolnienie osoby zatrzymanej z jednostki Policji] - Art. 42(1). -... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 42(1). - [Zwolnienie osoby przyjętej z izby wytrzeźwień lub placówki; zwolnienie osoby zatrzymanej z jednostki Policji] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  421 [Zwolnienie osoby przyjętej z izby wytrzeźwień lub placówki; zwolnienie osoby zatrzymanej z jednostki Policji]
1. 
O zwolnieniu osoby przyjętej z izby wytrzeźwień lub placówki decyduje odpowiednio dyrektor izby wytrzeźwień, kierownik placówki lub upoważniona przez niego osoba, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, biorąc pod uwagę opinię lekarza lub felczera.
2. 
O zwolnieniu osoby zatrzymanej z jednostki Policji decyduje komendant jednostki Policji lub upoważniona przez niego osoba, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, w miarę potrzeb biorąc pod uwagę opinię lekarza lub felczera.
3. 
W przypadku braku zgody osoby zwalnianej na przeprowadzenie badania, o którym mowa w ust. 1, zwalnia się ją na podstawie opinii lekarza lub felczera izby wytrzeźwień lub placówki.
4. 
Osobę małoletnią po wytrzeźwieniu przekazuje się rodzicom lub opiekunom, a w przypadku ich niezgłoszenia się - najbliższej placówce interwencyjnej.