[Zwolnienie osoby małoletniej z izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Policji] - Art. 40(4). - Wychowanie w trzeźwości i... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 40(4). - [Zwolnienie osoby małoletniej z izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Policji] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  404 [Zwolnienie osoby małoletniej z izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Policji]

Osoba małoletnia doprowadzona do izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Policji może być zwolniona, niezwłocznie po udzieleniu jej niezbędnych świadczeń zdrowotnych, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.