[Podmiot decydujący o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do izby wytrzeźwień lub placówki lub o zatrzymaniu w jednostce Policji;... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 40(3). - [Podmiot decydujący o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do izby wytrzeźwień lub placówki lub o zatrzymaniu w jednostce Policji; obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Policji] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  403 [Podmiot decydujący o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do izby wytrzeźwień lub placówki lub o zatrzymaniu w jednostce Policji; obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Policji]
1. 
O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do izby wytrzeźwień lub placówki albo zatrzymaniu w jednostce Policji decyduje odpowiednio:
1)
dyrektor izby wytrzeźwień;
2)
kierownik placówki;
3)
komendant jednostki Policji.
1a. 
Dyrektor izby wytrzeźwień, kierownik placówki oraz komendant jednostki Policji mogą upoważnić inne osoby do podejmowania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1.
2. 
Dyrektor izby wytrzeźwień lub kierownik placówki informuje jednostkę Policji lub straż gminną o braku wolnych miejsc w izbie lub placówce.
3. 
W razie powzięcia przez pracownika izby wytrzeźwień lub placówki podejrzenia, że osoba doprowadzona popełniła przestępstwo, lub stwierdzenia u tej osoby:
1)
uszkodzenia ciała,
2)
posiadania broni,
3)
posiadania narzędzi lub innych przedmiotów, co do których może zachodzić podejrzenie, że służyły lub mogą być przeznaczone do popełnienia przestępstwa albo pochodzą z przestępstwa, oraz w razie powstania innych okoliczności uzasadniających podejrzenie, że popełniono przestępstwo

- izba lub placówka zawiadamia niezwłocznie jednostkę Policji, podając termin, do którego osoba będzie przebywać w izbie lub placówce.