[Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii] - Art. 4. -... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  4.  [Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii]
1.  24
 Samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i art. 2, w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwala sejmik województwa. Elementem wojewódzkiego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.
2.  25
 Zarząd województwa odpowiada za koordynację, przygotowanie i realizację programu, o którym mowa w ust. 1, udziela pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym, które realizują zadania objęte tym programem, oraz współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
3. 
Program, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany przez regionalny ośrodek polityki społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu zarząd województwa może powołać pełnomocnika.
4. 
Środki finansowe na prowadzenie działań, o których mowa w ust. 2, ujmuje się w budżecie województwa.
5.  26
 Zarząd województwa sporządza raport z wykonania w danym roku programu, o którym mowa w ust. 1, i efektów jego realizacji, który przedkłada sejmikowi województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
6.  27
 Zarząd województwa na podstawie opracowanej przez Centrum ankiety sporządza informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z programu, o którym mowa w ust. 1, i przesyła ją do Centrum w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.
24 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
25 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
26 Art. 4 ust. 5 dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
27 Art. 4 ust. 6 dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.