[Ewidencja osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień] - Art. 39(1). - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 39(1). - [Ewidencja osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  391 [Ewidencja osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień]
1. 
Izba wytrzeźwień lub placówka prowadzi ewidencję i dokumentację osób do niej doprowadzonych.
2. 
W ramach prowadzonej dokumentacji izba wytrzeźwień lub placówka może przetwarzać dane osób doprowadzonych w zakresie:
1)
informacji pozwalających na ustalenie ich tożsamości obejmujących:
a)
imię, nazwisko, imiona rodziców,
b)
nazwę i numer dokumentu tożsamości,
c)
datę i miejsce urodzenia lub wiek,
d)
numer PESEL, jeżeli posiada,
e)
stan cywilny,
f)
adres zamieszkania lub miejsce pobytu;
2)
stanu zdrowia, w tym o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych;
3)
nałogów;
4)
sytuacji społecznej i rodzinnej.
3. 
Do dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia osoby doprowadzonej oraz informacji o udzielonych jej świadczeniach zdrowotnych, w zakresie dotyczącym jej prowadzenia, udostępniania i przechowywania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), z wyłączeniem obowiązku jej prowadzenia w postaci elektronicznej.
4. 
Dokumentacja określona w ust. 3 w przypadku likwidacji izby wytrzeźwień lub placówki jest przechowywana przez jednostkę samorządu terytorialnego.