Art. 3f. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 3f. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  3f.  22

 (uchylony).

22 Art. 3f uchylony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.