[Oddanie pod obserwację w zakładzie leczniczym] - Art. 27. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Oddanie pod obserwację w zakładzie leczniczym] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  27.  [Oddanie pod obserwację w zakładzie leczniczym]
1. 
W razie gdy w stosunku do osoby, której postępowanie dotyczy, brak jest opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom.
2. 
Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni.
3. 
Przed wydaniem postanowienia sąd wysłuchuje osobę, której postępowanie dotyczy.
4. 
Na postanowienie zarządzające oddanie pod obserwację do zakładu przysługuje zażalenie.