[Przetwarzanie danych osobowych przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych] - Art. 25a. - Wychowanie w... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 25a. - [Przetwarzanie danych osobowych przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  25a.  [Przetwarzanie danych osobowych przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych]
1. 
Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, mogą przetwarzać informacje o osobach, o których mowa w art. 24, bez zgody i wiedzy tych osób, dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, z uwzględnieniem następujących danych:
1)
imienia (imion) i nazwiska;
2)
daty i miejsca urodzenia;
3)
płci;
4)
numeru PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5)
stanu cywilnego;
6)
daty zawarcia małżeństwa, jeżeli dotyczy;
7)
daty ustania małżeństwa, jeżeli dotyczy;
8)
wykształcenia;
9)
zawodu;
10)
miejsca pracy lub nauki;
11)
stopnia niezdolności do pracy, posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności;
12)
adresu miejsca zamieszkania lub adresu miejsca pobytu;
13)
adresu do korespondencji;
14)
adresu poczty elektronicznej;
15)
numeru telefonu.
2. 
Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu osób, o których mowa w art. 24, mogą przetwarzać dane o członkach ich rodzin w następującym zakresie:
1)
imienia (imion) i nazwiska;
2)
daty i miejsca urodzenia;
3)
płci;
4)
stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa;
5)
adresu do korespondencji lub numeru telefonu, lub adresu poczty elektronicznej.
3. 
Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych są obowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. 
Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych składają, w formie pisemnej, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.".