[Podmiot kierujący na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu] - Art. 25. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Podmiot kierujący na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  25.  [Podmiot kierujący na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu]

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.