Art. 2. - [Sposoby realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.165 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  2.  [Sposoby realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi]
1. 
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
1)
tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu;
2)
działalność wychowawczą i informacyjną;
3)
ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju;
4)
ograniczanie dostępności alkoholu;
5)
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
6)
zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;
7)
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
8)
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), zwanym dalej "Narodowym Programem Zdrowia".