Art. 17. - [Kontrola trzeźwości oraz kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu u przedsiębiorców niebędących pracodawcami] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r.
Art.  17.  [Kontrola trzeźwości oraz kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu u przedsiębiorców niebędących pracodawcami]
1. 
Przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy albo osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą może przeprowadzać kontrolę trzeźwości tych osób oraz kontrolę na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 221c-221f ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz przepisy wydane na podstawie art. 221g tej ustawy.
3. 
W przypadku braku odrębnych przepisów do kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu u osób pozostających w stosunku służby przepisy, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.