[Zakaz wnoszenia napojów alkoholowych na teren określonych obiektów] - Art. 16. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Zakaz wnoszenia napojów alkoholowych na teren określonych obiektów] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  16.  [Zakaz wnoszenia napojów alkoholowych na teren określonych obiektów]
1. 
Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, stadionów i innych obiektów, w których odbywają się imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.
1a. 
Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona odmawiają wpuszczenia na teren zakładu pracy osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do zakazu, o którym mowa w ust. 1, chyba że przeprowadzona na żądanie tej osoby kontrola nie potwierdzi podejrzenia.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).