Art. 11. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  11. 

(uchylony).