Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.3.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie wyborów sędziów handlowych.

Art.  1.

Sędziowie handlowi (art. 24 przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa z dn. 18 lipca 1917 r.) w miastach, gdzie istnieją komplety do spraw handlowych, wybierani będą na dwuletnią kadencję w marcu każdego roku stosownie do przepisów Kodeksu Handlowego z poniższemi zmianami.

Połowa sędziów handlowych, wybranych przy pierwszych wyborach po wydaniu niniejszego dekretu, ustępuje po roku drogą losowania.

Art.  2.

Minister Sprawiedliwości po porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu ustala przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości przed 20 listopada każdego roku liczbę wyborców handlujących dla każdego miasta (art. 619 K. H.); potrzebną liczbę sędziów i ich zastępców oraz spis zrzeszeń i instytucji, uprawnionych do udziału w układaniu list wyborców.

Art.  3.

Instytucje i zrzeszenia, w ogłoszeniu Ministra Sprawiedliwości wymienione, zgłaszają listy kandydatów na wyborców przed 20 grudnia do właściwego magistratu, który układa ostateczną listę wyborców i przedstawia ją przed 20 stycznia do zatwierdzenia Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Minister Przemysłu i Handlu przesyła zatwierdzoną listę przed 20 lutego Ministrowi Sprawiedliwości, który wyznacza dzień wyborów i dzień ten wraz z zatwierdzoną listą wyborców ogłasza w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa na 10 dni przed wyborami.

Przy pierwszych wyborach na mocy niniejszej ustawy terminy powyższe mogą być o sześćdziesiąt dni przedłużone.

Art.  4.

Wybory odbywają się w magistracie na zgromadzeniu wyborców, ważnem bez względu na liczbę obecnych.

Art.  5.

Zgromadzeniu wyborców przewodniczy z urzędu prezes miejscowego sądu okręgowego lub sędzia, przez sąd delegowany, i baczy nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

Protokuł prowadzi sekretarz sądu okręgowego.

Art.  6.

Listę wybranych sędziów handlowych wraz z protokułem zgromadzenia wyborczego sąd okręgowy przedstawia niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości do nominacji.

Dan w Warszawie, dnia 24 grudnia 1918 r.