Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.20.88

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 marca 1993 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1993 r.
w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Różanie.

Na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 i z 1991 r. Nr 53, poz. 227) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Różanie.
§  2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 16 maja 1993 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczychTreść czynności
do 19 marca 1993 r.- ustalenie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego,

na wniosek Wojewody, liczby wybieranych radnych

do 25 marca 1993 r.- podanie do wiadomości wyborców zarządzenia w

sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej

do 30 marca 1993 r.- ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz

podanie do wiadomości wyborców przez

rozplakatowanie obwieszczeń Wojewódzkiego Komisarza

Wyborczego ustalającego:

a) granice i numery okręgów wyborczych,
b) siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej
- powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego

Miejskiej Komisji Wyborczej

do 10 kwietnia 1993 r.- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych

komisji wyborczych

do 16 kwietnia 1993 r.- zgłaszanie do zarejestrowania Miejskiej Komisji

Wyborczej kandydatów na radnych

do 20 kwietnia 1993 r.- podanie do wiadomości wyborców, przez

rozplakatowanie obwieszczeń, uchwał Miejskiej

Komisji Wyborczej o utworzeniu obwodów głosowania,

ustaleniu ich granic i numerów oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych

do 26 kwietnia 1993 r.- wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu
do 30 kwietnia 1993 r.- podanie do publicznej wiadomości przez obwodowe

komisje, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń

Miejskiej Komisji Wyborczej zawierających

informacje o zarejestrowanych kandydatach na

radnych

do 15 maja 1993 r.- przesłanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

16 maja 1993 r.- przeprowadzenie głosowania