Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.44.191

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 kwietnia 1996 r.
w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy w Paradyżu.

Na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. z 1996 r. Nr 17, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Gminy w Paradyżu.
§  2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 14 lipca 1996 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczychTreść czynności
do 14 maja 1996 r.- ustalenie przez Wojewódzkiego Komisarza

Wyborczego, na wniosek Wojewody, liczby

wybieranych radnych

do 17 maja 1996 r.- podanie do wiadomości wyborców zarządzenia w

sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy

do 23 maja 1996 r.- ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym

oraz podanie do wiadomości wyborców przez

rozplakatowanie obwieszczeń Wojewódzkiego

Komisarza Wyborczego ustalających:

a) granice i numery okręgów wyborczych,

b) siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej

- powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza

Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej

do 7 czerwca 1996 r.- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą

obwodowych komisji wyborczych

do 14 czerwca 1996 r.- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej do

zarejestrowania kandydatów na radnych

do 21 czerwca 1996 r.- podanie do wiadomości wyborców, przez

rozplakatowanie obwieszczeń, uchwał Gminnej

Komisji Wyborczej o utworzeniu obwodów

głosowania, ustaleniu ich granic i numerów oraz

siedzib obwodowych komisji wyborczych

do 28 czerwca 1996 r.- wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu
do 5 lipca 1996 r.- podanie do publicznej wiadomości przez obwodowe

komisje wyborcze, w drodze rozplakatowania,

obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej

zawierających informacje o zarejestrowanych

kandydatach na radnych

11 lipca 1996 r.- przesłanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

14 lipca 1996 r.- przeprowadzenie głosowania