Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.33.270

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego z części ziem polskich b. zaboru pruskiego.

Art.  1.

Na mocy art. 16 - go Ustawy z dn. 5 kwietnia r. b. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów ordynacji wyborczej, objętej dekretami L. 46 i 47 № 18 "Dziennika Praw" z 6 grudnia 1918 r. celem przeprowadzenia wyborów posłów do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z części ziem polskich b. zaboru pruskiego, za zgodą Naczelnika Państwa, zarządzam powszechne wybory poselskie w okręgach Ustawą tą określonych na niedzielę dn. 1 czerwca r. b. Przy obliczaniu terminów, w Ustawie z dn. 5 kwietnia r. b. przewidzianych, za dzień zarządzenia wyborów uważać należy dzień 25 kwietnia r. b.

Art.  2.

W celu zabezpieczenia wolności wyborów postanawiam co następuje:

a) podczas całego okresu wyborczego od dnia zarządzenia wyborów aż do 1 - go lipca r. b. włącznie ma się stosować na obszarze I do IV okręgów wyborczych przepisy o wolności zebrań i agitacji wyborczej, obowiązujące podczas wyborów do Sejmu Rzeszy niemieckiej;
b) znosi się wszelkie rozporządzenia niezgodne z treścią przepisu podanego pod a);
c) znosi się wszelkie ograniczenia, dotyczące przyjazdu, pobytu i udziału w akcji wyborczej obywateli polskich z innych dzielnic Państwa Polskiego i niewolno ograniczeń takich wydawać.
Art.  3.

Zgodnie z art. 14 - ym Ustawy z dn. 5 kwietnia r. b. rozciągam na b. Księstwo Poznańskie moc obowiązującą dekretu o ordynacji wyborczej z dn. 28. XI. 1918 i zmian do ordynacji tej wprowadzonych przez dekrety z dn. 26. XII. 1918 (o zmianach w ordynacji wyborczej), z dn. 8. I. 1919 (o postanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom) oraz z dn. 8. II. 1919 (o zmianach art. 9 ordynacji wyborczej), o ile przepisy w dekretach wymienionych zawarte nie zostały uchylone lub zmienione przez Ustawę z dn. 5 kwietnia r. b.

Art.  4.

Wojskowi w służbie czynnej głosują w tym obwodzie głosowania, gdzie znajdują się od przedednia złożenia list; nie obowiązuje ich zatem art. 2 - gi ordynacji wyborczej; listy wojskowych pełnoletnich układają odnośne władze wojskowe i składają je miejscowym oraz głównej komisjom wyborczym najpóźniej 30 - go dnia od zarządzenia wyborów; w razie, gdy liczba wojskowych, uprawnionych do głosu, przewyższa 500 w jednym obwodzie głosowania, komisja miejscowa może wyłonić dla odbierania od nich głosów umyślną podkomisję z osób cywilnych; zresztą obowiązuje wojskowych ogólny tryb głosowania według art. 70 ordynacji wyborczej.

Sposób udziału osób wojskowych w akcji wyborczej określają rozkazy Dowództwa Głównego w Poznaniu.

Warszawa, d. 18 kwietnia 1919 r.