Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.492

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 12 sierpnia 1921 r.
o wyborach do Sejmików Powiatowych na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej.

Na mocy art. 6 d ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw № 64 poz. 385) o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej stanowię co następuje:
§  1. Sejmik Powiatowy składa się z takiej ilości członków wybranych przez ludność powiatu, że na każde 1500 mieszkańców wypada jeden członek Sejmiku.
§  2. Wybory do Sejmiku Powiatowego są częścią pośrednie, częścią bezpośrednie.

Gdy się wybiera conajmniej trzech członków Sejmiku, wybory są stosunkowe.

§  3. We wszystkich miastach wybierają członków sejmiku Rady Miejskie, wybrane na mocy rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. № 71, poz. 490).
§  4. W miastach, na które przypada conajmniej jeden członek Sejmiku, wybierają go Rady Miejskie.

Wyborem kieruje przewodniczący Rady Miejskiej z pomocą dwóch dobranych radnych.

§  5. Miasta, które nie mają prawa do wyboru samoistnie przynajmniej. jednego członka Sejmiku, tworzą razem jeden okręg wyborczy.

Należące do jednego okręgu wyborczego Rady Miejskie wybierają członków sejmiku na wspólnem posiedzeniu w miejscu i w czasie oznaczonym przez Wydział Powiatowy.

Wyborem kieruje przewodniczący Rady Miejskiej miasta o największej ilości mieszkańców z pomocą dwóch dobranych radnych.

§  6. O ile w powiecie jest jedno tylko miasto, liczące mniej niż 1500 mieszkańców, natenczas bez względu na liczbę wybiera jednego członka Sejmiku.
§  7. W gminach wiejskich, na które przypada conajmniej trzech członków Sejmiku, wybierają Rady Gminne.

Wyborem kieruje przewodniczący Rady Gminnej z pomocą dwóch dobranych radnych.

§  8. Z pozostałych gmin wiejskich i obszarów dworskich tworzy Wydział Powiatowy okręgi wyborcze, liczące conajmniej 6000 mieszkańców.

Jeżeli takie okręgi wyborcze nie dadzą się utworzyć, natenczas pozostałe gminy wiejskie i obszary dworskie tworzą okręg wyborczy bez względu na liczbę mieszkańców i wybierają odpowiednią liczbę członków Sejmiku.

Wybory są powszechne, bezpośrednie, tajne, równe i stosunkowe.

Wyborami kieruje Powiatowa Komisja Wyborcza, złożona z przewodniczącego i czterech członków wybranych z grona wyborców. Całą Komisją Wyborczą wybiera Wydział Powiatowy.

§  9. Przy; wyborach bezpośrednich przysługuje czynne prawo wyborcze bez względu na płeć każdemu obywatelowi Państwa Polskiego, który ukończył 21 rok życia, w dniu 12 sierpnia 1921 r. ma miejsce stałego zamieszkania w obrębie powiatu i posiada pełnię honorowych praw obywatelskich.
§  10. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu, kto ukończył 25 rok życia i. odpowiada warunkom § 9, i włada językiem polskim w słowie i piśmie.
§  11. 1 Wybory należy przeprowadzić najpóźniej do dnia 10 grudnia 1921 r. na podstawie osobno wydanego regulaminu wyborczego.
§  12. Wydział Powiatowy oblicza na podstawie ostatniego spisu ludności ilość członków do Sejmiku Powiatowego, rozdziela tę liczbę na miasta i wieś w stosunku do liczby ludności miejskiej i wiejskiej, ustanawia okręgi wyborcze i ogłasza w Powiatowym Dzienniku Urzędowym:
1) termin wyborów,
2) miejsce i czas wspólnych posiedzeń wyborczych reprezentacji gminnych,
3) ilość członków Sejmiku,
4) które gminy wiejskie wybierają pośrednio, z podaniem liczby przypadających na nie członków Sejmiku,
5) granice okręgów wyborczych z podaniem liczby przypadających na nie członków Sejmiku,
6) ustanowione przez Powiatową Komisję Wyborczą dla każdego okręgu wyborczego Okręgowe Komisje Wyborcze, składające się z przewodniczącego i czterech wyborców.
§  13. Przeciw ważności wyborów może wnieść każdy wyborca sprzeciw w przeciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów. O sprzeciwach rozstrzyga Wydział Powiatowy. Od rozstrzygnięcia Wydziału Powiatowego służy skarga w drodze spornego postępowania administracyjnego, którą wnieść należy do Wydziału Powiatowego w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
§  14. Najpóźniej 10-go dnia po dniu ukończenia wyborów zwołuje Starosta Sejmik Powiatowy.
§  15. Wydział Powiatowy składa się ze starosty jako przewodniczącego i z 6-ciu członków, których Sejmik Powiatowy wybiera na pierwszem posiedzeniu z pośród mieszkańców powiatu, posiadających bierne prawo wyborcze.

Wybory są stosunkowe i tajne.

§  16. Dotychczasowe Wydziały Powiatowe (Rady Powiatowe) urzędują do dnia wyboru nowych Wydziałów Powiatowych.
§  17. Sejmik Powiatowy i Wydział Powiatowy wybiera się na lat 4.
§  18. Znosi się:
1) 2 §§ 84-112 i § 131 ordynacji powiatowej dla prowincji Zachodnio i Wschodnio-Pruskiej, Brandeburskiej, Pomorskiej, Śląskiej, Saksońskiej z dnia 13 grudnia 1872 r. (Zbiór Praw Pruskich str. 179) i wydany na podstawie § 100 tej ordynacji regulamin wyborczy.
2) §§ 4 - 15 ordynacji powiatowej dla prowincji Poznańskiej z dnia 20 grudnia 1828 r. (Zbiór Praw Pruskich str. 3), rozporządzenie Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 26 kwietnia 1919 r. o rozwiązaniu Sejmików Powiatowych i t. d. (Tygodnik Urzędowy № 8).
3) Część II art. 4, 5, 6 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 stycznia 1920 r. o tymczasowej organizacji samorządu komunalnego w Województwie Pomorskiem (Dziennik Urzędowy № 3).
5) Aart. 3 część II rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 stycznia 1920 r. o tymczasowej organizacji samorządu komunalnego na ziemiach Województwa Poznańskiego nie stojących dnia 31 grudnia 1919 r. pod władzą polską (Dziennik Urzędowy № 3).
§  19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Termin przeprowadzenia wyborów do sejmików powiatowych, przewidziany w § 11 nin. rozporządzenia, przedłuża się do dnia 10 stycznia 1922 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 28 października 1921 r. (Dz.U.21.89.665) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 1921 r.
2 § 18 pkt 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 29 września 1921 r. (Dz.U.21.84.607).