Wybory do izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.91.780

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 października 1932 r.
w sprawie wyborów do izb rzemieślniczych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Minister Przemysłu i Handlu jest władny odroczyć ustąpienie połowy członków izby rzemieślniczej, przewidziane w art. 175 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) oraz wybory, o których mowa w art. 191 ust. 2 tegoż rozporządzenia - do końca roku 1933.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.