Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2039

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych

Na podstawie art. 33c ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy tryb dokonywania wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych przez egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.
§  2.  Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o terminie i miejscu dokonywania przez egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej wyboru stanowisk asesorskich ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 32a ust. 2 tej ustawy.
§  3. 
1.  Postępowanie w sprawie odebrania oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesorskiego jest jawne.
2.  Wyboru stanowiska asesorskiego dokonuje się przez złożenie ustnego oświadczenia o wyborze jednego z wolnych stanowisk asesorskich, o których mowa w art. 32a ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
3.  Z przebiegu postępowania jest sporządzany protokół.
§  4.  W przypadku gdy Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zarządzi, że postępowanie w sprawie odebrania oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesorskiego będzie trwało dłużej niż jeden dzień, niezwłocznie po zakończeniu czynności w danym dniu, w Biuletynie Informacji Publicznej ogłasza się informację o wyborach dokonanych przez aplikantów.
§  5.  W przypadku gdy Minister Sprawiedliwości zarządzi przeznaczenie nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali w danym roku egzamin prokuratorski, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o terminie i miejscu dokonywania przez nich wyboru. Przepisy § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.