Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.548

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 września 1921 r.
w przedmiocie wyboru rady nadzorczej Polskiej Dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na terenie b. zaboru rosyjskiego.

Na mocy art. 42 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych (Dzień. Ust. № 64, poz. 395) zarządzam co następuje:
§  1. Przewidziane w art. 25 powalanej ustawy wybory radców ubezpieczeniowych w sejmikach i radach miejskich miast, wydzielonych z powiatów, na terenie b. zaboru rosyjskiego, należy odbyć w ciągu czterech tygodni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W ciągu następnych czterech tygodni, po dokonaniu tych wyborów, radcowie ubezpieczeniowi, upełnomocnieni przez sejmiki, względnie rady powiatowe, odbędą zjazd w miejscu siedziby województwa, gdzie drogą tajnego głosowania wybiorą w myśl art. 27 członków rady nadzorczej i ich zastępców.
§  2. Wyznaczenie i kontrolę wyborów, w myśl powołanej ustawy i niniejszego rozporządzenia, zleca się izbom skarbowym. Delegata Ministerstwa Skarbu w obrębie każdego województwa, zamianuje prezes właściwej izby skarbowej, który prześle urzędowy protokół z wyniku wyborów, w ciągu 24 godzin po ich odbyciu, Ministerstwu Skarbu (Urząd nadzoru nad zakładami ubezpieczeń).
§  3. 1 Aż do ukonstytuowania się rady nadzorczej, zleca się kierownictwo sprawami Polskiej Dyrekcji ubezpieczeń w zakresie spraw bieżących radzie nadzorczej b. ubezpieczeń wzajemnych budowli od odnia w b. Królestwie Polskiem w porozumieniu ze stałym delegatem Ministerstwa Skarbu.
1 § 3 zmieniony przez § 6 rozporządzenia z dnia 27 maja 1922 r. w przedmiocie wyboru Rady nadzorczej polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych tudzież tymczasowego ustalenia zakresu działania polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na terenach województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego (Dz.U.22.47.423) z dniem 29 czerwca 1922 r.