Wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.35.204

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 3 września 1974 r.
w sprawie wszczynania postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów.

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64) zarządza się, co następuje:
1.
Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna się mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie dokumentów wymienionych w art. 16 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 powołanej wyżej ustawy w razie:
1)
przyśpieszenia terminu realizacji inwestycji drogowych w stosunku do planu wieloletniego lub wprowadzenia do planu pilnych dodatkowych bądź specjalnych inwestycji drogowych,
2)
realizacji na podstawie uchwał Rady Ministrów nie objętych planem wieloletnim inwestycji drogowych i związanego z nimi zaplecza,
3)
realizacji inwestycji drogowych koniecznych do jak najszybszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2.
Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o wywłaszczenie dołącza do wniosku o wywłaszczenie wyrys lub odbitkę mapy ewidencji gruntów ze wskazaniem przebiegu linii rozgraniczających pas drogowy od terenów o innym przeznaczeniu oraz wykaz osób władających gruntami.
3.
Zastosowanie przepisów ust. 1 i 2 nie zwalnia ubiegającego się o wywłaszczenie od złożenia w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wywłaszczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.