Wstrzymanie wypłaty specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.56.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1931 r.
w sprawie wstrzymania wypłaty specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. 5, poz. 37) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) postanawia się co następuje:
Urzędnikom kontroli skarbowej wstrzymuje się do odwołania wypłatę specjalnego dodatku mundurowego, pobieranego na podstawie postanowień § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 44).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1931 r.