Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.110.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 listopada 1920 r.
o wstrzymaniu spłaty dzierżaw i czynszów wieczystych w dobrach państwowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Art.  1.

Aż do czasu ustawowego unormowania przez Sejm sprawy dzierżaw i czynszów wieczystych w dobrach państwowych dokonywanie spłaty tych dzierżaw i czynszów na obszarze b. zaboru rosyjskiego zostaje wstrzymane.

Art.  2.

Wszelkie czynności prawne, nie wyłączając wszczętych w drodze sądowej, zdziałane w okresie od dnia 11 listopada 1918 r. do chwili wejścia w życie ustawy niniejszej, a zmierzające do dokonania spłaty czynszu, pozbawione one są skutków prawnych, o ile nie zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Przepis ten nie stosuje się do spraw, prawomocnym wyrokiem rozstrzygniętych.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.