Wstrzymanie losowania zapisów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 stycznia 1924 r.
o wstrzymaniu losowania zapisów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe.

Ma mocy punktu 10 art. 1 i art. 2 ustawy z dn. 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) zgodnie z uchwalą Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1924 r. zarządzam co następuje:
Wstrzymuje się wykonywanie spłaty w trybie wylosowania, wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez osoby prawne uprzywilejowane do ich emitowania w drodze wydawania listów zastawnych, obligacji, obligacji pierwszeństwa lub innych zapisów dłużnych bez oznaczonego terminu płatności.

Przeprowadzenie losowania zapisów dłużnych dla oznaczenia terminu ich spłaty wbrew niniejszemu postanowieniu, pozbawione jest wszelkich skutków prawnych.

Uchyla się obowiązek przyjmowania w terminach umownych przez osoby prawne w § 1 określone rat umarzających pożyczki na zasadzie których emitowano zapisy dłużne, spłacanych gotówką.

Określenie terminu spłaty tych rat i sposobu spłaty zastrzega się osobnemu rozporządzeniu.

Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania do zapisów dłużnych wydanych w złotych, walutach obcych i w zbożu od dnia 11 listopada 1918 r.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.