Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.8.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1918 r.

USTAWA
o wstrzymaniu eksmisji lokatorów.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO za zgodą Rady Stanu, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Art.  1.

Upoważnić Ministra Sprawiedliwości do wydania tymczasowych zarządzeń w przedmiocie natychmiastowego wstrzymania na czas do 10 sierpnia 1918 r. wykonania wyroków sądowych i aktów z klauzulą egzekucyjną w sprawach o eksmisję lokatorów z mieszkań, składających się nie więcej, jak z dwóch pokojów, nie licząc przedpokoju i kuchni, bez względu na ilość lokatorów, oraz z mieszkań trzech - pokojowych, nie licząc przedpokoju i kuchni, o ile to mieszkanie zajmowane jest przez rodzinę w stosunku najmniej dwóch osób na jeden pokój, jak również z mieszkań, zajmowanych przez szkoły, ochrony, przytułki i warsztaty rzemieślnicze.

Zarządzenia powyższe nie mogą mieć zastosowania do hotelów, pensjonatów, sklepów, zakładów przemysłowych lub handlowych i do letnich mieszkań.

Art.  2.

W terminie do 10 sierpnia 1918 r. stronom przysługuje prawo poddania sądowemu rozpatrzeniu zasadności wstrzymania eksmisji.

Dan w Warszawie, dnia 15 lipca 1918 roku.