Wstrzymanie biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.15.86

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 1964 r.

USTAWA
z dnia 22 kwietnia 1964 r.
w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej.

W celu zapobieżenia uniknięciu odpowiedzialności karnej przez zbrodniarzy hitlerowskich winnych najcięższych zbrodni popełnionych w okresie drugiej wojny światowej - stanowi się, co następuje:

W stosunków do sprawców zbrodni określonej w art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (jednolity tekst - Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 z późniejszymi zmianami) przedawnienie (art. 86 i 87 kk) nie biegnie, jeżeli nie wszczęto lub nie prowadzono postępowania karnego na skutek nieujawnienia lub nieujęcia sprawcy albo niewydania sprawcy przebywającego za granicą.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.