Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1725

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej "ministrem", z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej, zwanym dalej "audytorem", w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59, z późn. zm.).
§  2.  Współpraca, o której mowa w § 1, polega na przedkładaniu ministrowi:
1) opracowanej przez audytora:
a) kwartalnej informacji dotyczącej stanu spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.), zwanych dalej "kryteriami akredytacyjnymi" - nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału,
b) informacji o stwierdzonych uchybieniach mogących utrudniać realizację przez agencję płatniczą zadań, które mają wpływ na spełnianie przez tę agencję kryteriów akredytacyjnych - niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez audytora, jednak nie później niż w ciągu 7 dni,
c) zatwierdzonej przez osobę kierującą agencją płatniczą informacji o harmonogramie działań mających na celu wypełnienie zaleceń audytora, określającej zakres działań naprawczych po przeprowadzonym audycie wewnętrznym zleconym przez ministra - w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia,
d) informacji o pełnym wdrożeniu zaleceń audytora określającej zakres działań naprawczych po przeprowadzonym audycie wewnętrznym zleconym przez ministra - niezwłocznie po zakończeniu przez audytora czynności sprawdzających wdrożenie zaleceń, jednak nie później niż w ciągu 7 dni,
e) kwartalnej informacji o przeprowadzonych w agencji płatniczej audytach wewnętrznych i kontrolach zewnętrznych dotyczących obszarów objętych kryteriami akredytacyjnymi wraz z informacją o zakresie przeprowadzonej kontroli i jej wynikach - nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału;
2) opracowanej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi informacji o stwierdzonych uchybieniach, o których mowa w pkt 1 lit. b - niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.
§  3. 
1.  Minister, po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2, zleca przeprowadzenie audytu wewnętrznego w agencji płatniczej.
2.  Jeżeli wyniki audytu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzają zaprzestanie spełniania przez agencję płatniczą jednego lub więcej kryteriów akredytacyjnych, audytor przekazuje niezwłocznie ministrowi informację w tym zakresie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.
§  4.  Informacja, o której mowa w § 3 ust. 2, zawiera dane potwierdzone w toku audytu wewnętrznego, w tym dotyczące:
1) instrumentu lub obszaru, w ramach którego doszło do zaprzestania spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych;
2) daty, w której został potwierdzony przez audytora brak spełniania choćby jednego kryterium akredytacyjnego, oraz okresu, w którym agencja płatnicza nie spełniała tego kryterium.
§  5. 
1.  Minister może zgłosić, w postaci papierowej lub elektronicznej, pisemne zastrzeżenia do informacji, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a i c-e, w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania.
2.  Audytor opracowuje odpowiedź na zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, i przekazuje ją ministrowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.
3.  Minister może zgłosić, w postaci papierowej lub elektronicznej, pisemne zastrzeżenia do odpowiedzi, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4.  Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminach, o których mowa w ust. 1 lub 3, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości przez ministra przedłożonych informacji.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych (Dz. U. poz. 2311).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).