Art. 9. - [Współdziałanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych z ministrem właściwym do spraw zagranicznych] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  9.  [Współdziałanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych z ministrem właściwym do spraw zagranicznych]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych realizuje zadania z zakresu pomocy rozwojowej prowadzonej w formie, o której mowa w art. 4 pkt 3 i 4, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych co do celowości podjęcia tych działań z punktu widzenia realizacji celów Programu.