Art. 6. - [Opracowanie, przyjęcie i aktualizacja Programu] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  6.  [Opracowanie, przyjęcie i aktualizacja Programu]
1. 
Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
2. 
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt Programu udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych. Termin zgłaszania uwag do projektu Programu wyznacza minister właściwy do spraw zagranicznych.
3. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych przedstawia projekt Programu Radzie Ministrów.
4. 
Rada Ministrów przyjmuje i aktualizuje Program w drodze uchwały.