Art. 4. - [Formy współpracy rozwojowej] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  4.  [Formy współpracy rozwojowej]

Współpraca rozwojowa może być realizowana w szczególności w formie:

1)
finansowania zadań powierzonych podmiotom uczestniczącym w realizowaniu współpracy rozwojowej;
2)
przekazywania środków finansowych do budżetu państwa rozwijającego się;
3)
udzielania kredytów i pożyczek;
4)
redukcji oraz konwersji zadłużenia państwa rozwijającego się;
5)
współfinansowania lub udzielania wsparcia technicznego przy wdrażaniu działań finansowych w szczególności z budżetów innych państw, Unii Europejskiej lub innych organizacji międzynarodowych;
6)
wpłaty do międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i funduszy;
7)
organizowania szkoleń i doradztwa dla podmiotów uczestniczących w realizowaniu współpracy rozwojowej;
8)
opracowywania, wydawania i rozpowszechniania publikacji;
9)
organizowania działań informacyjnych.