Art. 16. - [Zadania Rady] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  16.  [Zadania Rady]

Do zadań Rady należy w szczególności:

1)
przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej;
2)
opiniowanie projektów Programu i Planu;
3)
opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej;
4)
opiniowanie projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.