Art. 1. - [Przedmiot ustawy; cele współpracy rozwojowej] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy; cele współpracy rozwojowej]
1. 
Ustawa określa organizację, zasady i formy współpracy rozwojowej podejmowanej w szczególności z państwami wymienionymi na liście biorców pomocy rozwojowej ustalonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w tym państwami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego, zwanymi dalej "państwami rozwijającymi się", a także ze społeczeństwami tych państw.
2. 
Realizując współpracę rozwojową Rzeczpospolita Polska bierze pod uwagę cele współpracy rozwojowej określone w wiążących ją umowach międzynarodowych.