Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1514

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposoby, warunki i zakres:
1) współdziałania organów Krajowej Administracji Skarbowej z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
2) udzielania organom Krajowej Administracji Skarbowej pomocy technicznej;
3) udostępniania organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji zgromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne.
§  2. 
1.  Organy administracji rządowej i samorządowej, państwowe osoby prawne oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, zwane dalej "jednostkami współdziałającymi", w granicach swoich ustawowych kompetencji współdziałają z organami Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "KAS".
2.  Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1) podejmowaniu i koordynacji wspólnych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie naruszeń przepisów prawa;
2) współpracy przy zabezpieczeniu miejsc przestępstw lub przestępstw skarbowych;
3) tworzeniu, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym;
4) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń.
§  3. 
1.  Jednostki współdziałające udzielają organom KAS pomocy technicznej w zakresie udostępniania pomieszczeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzętu biurowego i informatycznego, w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie, których wykonanie byłoby utrudnione lub niemożliwe bez udzielenia tej pomocy.
2.  W przypadkach uzasadnionych koniecznością dostosowania zakresu i sposobu udzielania pomocy technicznej do warunków działania, specyfiki zadań oraz środków ich realizacji przez organy KAS i jednostki współdziałające, organy KAS mogą zawierać z jednostkami współdziałającymi porozumienia szczegółowo określające zakres niezbędnych dostosowań.
§  4. 
1.  Jednostki współdziałające niezwłocznie udostępniają niezbędne dla realizacji zadań organów KAS informacje gromadzone w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach, w tym informacje zapisane w formie elektronicznej.
2.  Sądy i prokuratura, w granicach swoich ustawowych kompetencji, udostępniają informacje, o których mowa w ust. 1.
3.  Udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, może polegać na:
1) umożliwieniu wglądu do dokumentów, w siedzibie jednostki współdziałającej, sądu lub prokuratury, w tym w celu sporządzania notatek, kopii lub fotokopii;
2) umożliwieniu zapisu kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych zawierających sumy kontrolne wygenerowane z utrwalonych danych, w tym w miarę możliwości z wykorzystaniem sprzętu jednostki współdziałającej, sądu lub prokuratury;
3) przekazywaniu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4.  Na żądanie organu KAS jednostka współdziałająca, sąd lub prokuratura uwierzytelnia kopie dokumentów zawierających informacje udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
§  5. 
1.  Podjęcie czynności, o których mowa w § 2-4, następuje na pisemny wniosek organu KAS.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie występującego z wnioskiem organu KAS;
2) datę i miejsce sporządzenia wniosku;
3) podstawę prawną;
4) zakres żądanych informacji i sposób ich udostępnienia, w przypadku czynności, o których mowa w § 4;
5) zakres przedmiotowy działań przewidzianych do koordynacji, w przypadku czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;
6) termin i miejsce czynności, zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności, warunki ich realizacji oraz imiona i nazwiska funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej lub pracowników w nich uczestniczących, w przypadku czynności, o których mowa w § 3 ust. 1;
7) imienną pieczęć i podpis występującego z wnioskiem organu KAS.
3.  Podjęcie czynności, o których mowa w § 2-4, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań jednostek współdziałających, sądów lub prokuratury, wynikających z odrębnych przepisów.
4.  Jeżeli jednostka współdziałająca, sąd lub prokuratura nie może wykonać czynności, o których mowa w § 2-4, niezwłocznie zawiadamia organ KAS o przyczynach niepodjęcia tych czynności.
§  6. 
1.  W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy zachodzi groźba spowodowania szkody znacznej wartości w majątku Skarbu Państwa lub potrzeba zapobieżenia popełnieniu przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo zachodzi konieczność niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ujęcia sprawców tych czynów, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w jednostce organizacyjnej KAS lub pracownik zatrudniony w tej jednostce może żądać, bez zachowania formy pisemnej, niezwłocznego podjęcia czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1.
2.  Żądanie, o którym mowa w ust. 1, organ KAS niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej, wskazując w szczególności zakres podjętych czynności oraz uzasadnienie konieczności niezwłocznego ich podjęcia przez jednostkę współdziałającą.
§  7. 
1.  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współdziałającej albo osób trzecich, jednostka ta, po wykonaniu czynności, o których mowa w § 6 ust. 1, sporządza protokół.
2.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien określać termin i miejsce dokonania czynności, ich zakres podmiotowy i przedmiotowy, warunki ich realizacji oraz numery legitymacji służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w jednostce organizacyjnej KAS lub pracowników zatrudnionych w tej jednostce, imiona i nazwiska osób reprezentujących jednostkę współdziałającą oraz podpisy osób uczestniczących w czynnościach, a w razie braku podpisu, adnotację o przyczynie jego braku. Protokół zatwierdza kierownik jednostki współdziałającej. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje odpowiednio organ KAS, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w jednostce organizacyjnej KAS lub pracownik zatrudniony w tej jednostce, zaś drugi egzemplarz jednostka współdziałająca.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio regulowany:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi (Dz. U. poz. 540), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. poz. 1613), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).