Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.187

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

Na podstawie art. 140 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa warunki i tryb współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwanej dalej "Komisją Lotnictwa Państwowego", z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, zwaną dalej "Komisją", w zakresie prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, o których mowa w art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą".
§  2. Współpraca Komisji Lotnictwa Państwowego z Komisją w szczególności polega na:
1) wspólnym badaniu zdarzeń lotniczych;
2) wymianie informacji o zdarzeniach lotniczych, ich okolicznościach i przyczynach oraz formułowanych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa.
§  3. Wspólne badanie zdarzeń lotniczych w szczególności polega na:
1) prowadzeniu działań na miejscu zdarzenia;
2) wykonywaniu lub pomocy w przeprowadzaniu ekspertyz;
3) sporządzaniu lub pomocy w sporządzaniu opinii;
4) wymianie informacji zebranych podczas prowadzonych badań;
5) konsultacji w zakresie formułowanych zaleceń, projektów raportów oraz innych dokumentów związanych z badanymi zdarzeniami.
§  4.
1. Po zaistnieniu zdarzenia lotniczego, o którym mowa w art. 140 ust. 6 ustawy, tworzy się zespół koordynacyjny składający się z przedstawicieli komisji.
2. Zadaniem zespołu koordynacyjnego jest:
1) zapewnienie właściwej wymiany informacji zebranych przez przedstawicieli Komisji Lotnictwa Państwowego i Komisji na każdym etapie prowadzonych badań;
2) koordynacja zbieranych informacji na miejscu zdarzenia;
3) wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i uzyskiwania opinii.
3. W skład zespołu koordynacyjnego wchodzą osoby kierujące zespołami badawczymi.
4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji mogą rozszerzyć skład zespołu koordynacyjnego.
5. Zakończenie prac zespołu koordynacyjnego następuje z dniem zakończenia badań przez obie komisje lub gdy osoby kierujące zespołami badawczymi uznają, że dalsze jego funkcjonowanie nie ma uzasadnienia.
§  5.
1. Komisje, po uzgodnieniu w zespole koordynacyjnym, przekazują sobie zebrane informacje, w szczególności w zakresie wykonanych ekspertyz i uzyskanych opinii.
2. Ekspertyzy wykonuje się w zakresie niezbędnym do realizacji prowadzonych przez komisje badań zgodnie z obowiązującymi je procedurami, w ramach właściwości tych komisji. Potrzebę wykonania dodatkowych ekspertyz ustala się w ramach działania zespołu koordynacyjnego.
§  6.
1. Komisje przekazują sobie projekty zaleceń w celu ich konsultacji.
2. Komisja otrzymująca projekt zaleceń przekazuje stanowisko w sprawie tego projektu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa komisja przekazująca projekt zaleceń może wyznaczyć krótszy termin na przekazanie stanowiska przez komisję otrzymującą projekt.
4. Decyzję o zakresie uwzględnienia przekazanych uwag komisje podejmują odpowiednio w zakresie swoich właściwości.
§  7.
1. Komisje przekazują sobie projekty raportów końcowych w celu ich konsultacji.
2. Komisja otrzymująca projekt raportu końcowego może przekazać do niego uwagi w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
3. Nieuwzględnione uwagi załącza się do raportu końcowego w zakresie wskazanym przez komisję, która je zgłosiła.
4. Konsultacje mają zastosowanie do projektów raportów wstępnych, pośrednich oraz oświadczeń tymczasowych, dotyczących badań zdarzeń lotniczych, o których mowa w art. 140 ust. 6 ustawy. Uwagi zgłoszone w ramach tych konsultacji przekazuje się w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 22), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).