Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2309

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej "Centrum", z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, zwanym dalej "operatorem", w celu powiadomienia użytkowników końcowych na wskazanym obszarze o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej;
2) niezbędne elementy komunikatu, o którym mowa w art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanego dalej "komunikatem", oraz sposób jego przekazania użytkownikom końcowym.
§  2. 
1.  Dyrektor Centrum przekazuje operatorowi dane teleadresowe punktu kontaktowego Centrum.
2.  Operator przekazuje dyrektorowi Centrum dane teleadresowe punktu kontaktowego, umożliwiającego realizację obowiązku wynikającego z art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
§  3. 
1.  Dyrektor Centrum sporządza komunikat, z wykorzystaniem podstawowego zestawu znaków, zgodnie z normą GSM7-bit, w języku polskim, bez znaków diakrytycznych, o długości nieprzekraczającej 306 znaków.
2.  Na potrzeby użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystających z roamingu operatorów komunikat jest sporządzany w języku angielskim.
3.  Treść komunikatu obejmuje:
1) określenie rodzaju zagrożenia;
2) zalecenia dla osób na zagrożonym obszarze;
3) inne informacje niezbędne w zależności od rodzaju zagrożenia;
4) wyrażenie "ALERT RCB" w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3.
4.  Komunikat opatruje się identyfikatorem nadawcy, który operator uwzględnia przy wysyłaniu komunikatu.
5.  Identyfikatorem nadawcy jest:
1) wyrażenie "ALERT RCB" w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonym w karty SIM operatorów;
2) numer z puli numerów abonenckich w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystającym z roamingu operatorów;
3) numer kontaktowy do komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych pełniącej całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonym w karty SIM operatorów.
§  4. 
1.  Określenie obszaru w żądaniu wysłania komunikatu następuje:
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z uwzględnieniem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669);
2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z uwzględnieniem kodów nazw państw, o których mowa w normie ITU-T E.212.
2.  Dyrektor Centrum w przypadku żądania wysłania komunikatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa obszar przez wskazanie identyfikatora województwa albo identyfikatora powiatu.
§  5. 
1.  Dyrektor Centrum wskazuje czas ważności komunikatu, nieprzekraczający 72 godzin.
2.  Czas ważności komunikatu jest wyrażony w pełnych godzinach.
§  6. 
1.  Punkt kontaktowy Centrum przekazuje punktowi kontaktowemu operatora w postaci elektronicznej komunikat wraz z żądaniem jego wysłania na określonym obszarze.
2.  Przekazanie komunikatu wraz z żądaniem jego wysłania na określonym obszarze może nastąpić za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego.
3.  Punkt kontaktowy Centrum potwierdza telefonicznie przekazanie komunikatu do punktu kontaktowego operatora.
4.  W przypadku braku możliwości przekazania komunikatu w postaci elektronicznej, komunikat wraz z żądaniem jego wysłania na określonym obszarze jest przekazywany w postaci papierowej bezpośrednio punktowi kontaktowemu operatora.
§  7. 
1.  Komunikat jest wysyłany przez operatora użytkownikom końcowym w postaci krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystającym z roamingu operatorów komunikat jest wysyłany wyłącznie w języku angielskim.
2.  Ustalenie kraju sieci macierzystej użytkowników końcowych korzystających z roamingu operatorów odbywa się z uwzględnieniem kodów zawartych w normie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
§  8.  Wysyłanie komunikatu przez operatora odbywa się z uwzględnieniem:
1) zasady niezbędnego rozszerzenia wskazanego obszaru lub zjawiska niechcianego roamingu przygranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyposażonych w karty SIM operatorów oraz użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystających z roamingu operatorów;
2) zjawiska niechcianego roamingu przygranicznego w danym państwie w przypadku użytkowników końcowych przebywających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonych w karty SIM operatorów.
§  9.  Dyrektor Centrum może żądać zaprzestania wysyłania komunikatu przez operatora. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.
§  10.  Operator, po wysłaniu komunikatu, za pośrednictwem punktu kontaktowego niezwłocznie przekazuje punktowi kontaktowemu Centrum informację o liczbie kart SIM użytkowników końcowych, do których komunikat został wysłany.
§  11. 
1.  W przypadku gdy na obszarze zagrożenia znajdującym się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się użytkownicy końcowi wyposażeni w karty SIM operatorów, dyrektor Centrum może żądać od operatora informacji o liczbie kart SIM użytkowników końcowych, którym komunikat ma zostać wysłany.
2.  Operator niezwłocznie przekazuje dyrektorowi Centrum informację, o której mowa w ust. 1.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.