§ 9. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  9. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, minister wraz z wnioskiem o reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dotyczącej restytucji dóbr kultury prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych:
1)
stanowisko będące podstawą sformułowania noty dyplomatycznej;
2)
wniosek do państwa obcego o zwrot dobra kultury (wniosek restytucyjny) wraz z tłumaczeniem na właściwy język obcy;
3)
inną dokumentację niezbędną do prowadzenia sprawy, a w razie potrzeby projekt porozumienia z państwem obcym lub z jego podmiotami dotyczącego zwrotu dobra kultury, wraz z tłumaczeniem na właściwy język obcy.
2. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:
1)
konsultuje z ministrem treść noty dyplomatycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
przekazuje ministrowi kopię noty dyplomatycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej złożenia;
3)
przekazuje, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, do wiadomości ministra stanowisko państwa obcego w odpowiedzi na notę dyplomatyczną i dalszą korespondencję w sprawie oraz uzgadnia z ministrem dalsze stanowisko i planowane działania;
4)
zapewnia przedstawicielowi ministra możliwość udziału w rokowaniach dotyczących zwrotu dobra kultury.
3. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych w przypadku zgody państwa obcego na zwrot dobra kultury:
1)
konsultuje z ministrem treść porozumienia dotyczącego zwrotu dobra kultury z państwem obcym lub z jego podmiotami;
2)
występuje o udzielenie wymaganego pozwolenia na wywóz dobra kultury;
3)
udziela ministrowi pomocy w zorganizowaniu transportu dobra kultury na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
przekazuje ministrowi kopię dokumentacji dotyczącej restytucji dobra kultury.