§ 8. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  8. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, minister informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych o zamiarze wystąpienia wobec państwa obcego o zwrot dobra kultury oraz o wystąpieniu przez państwo obce o zwrot dobra kultury wobec Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zwrot miałby nastąpić na zasadach określonych w art. 42 ustawy.
2. 
W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, jeżeli brak niezwłocznego wystąpienia wobec państwa obcego o zwrot dobra kultury mógłby doprowadzić do jego utraty lub pogorszenia stanu zachowania, minister występuje wobec państwa obcego o zwrot dobra kultury oraz informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw zagranicznych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia.