§ 7. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  7. 
W przypadku gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, minister właściwy do spraw zagranicznych na wniosek ministra zapewnia czasowe przechowywanie dobra kultury odzyskanego w ramach restytucji prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.