§ 6. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  6. 
1. 
Służba zagraniczna podejmuje działania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy, na wniosek ministra lub z urzędu.
2. 
W ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy, służba zagraniczna zapewnia pomoc w zorganizowaniu pobytu i transportu osób wyznaczonych do tych działań przez ministra.
3. 
W przypadku gdy jest to konieczne ze względu na charakter czynności, służba zagraniczna:
1)
świadczy pomoc w ustaleniu tożsamości osób władających dobrem kultury objętym restytucją i miejsca jego przechowywania;
2)
pośredniczy w kontaktach z policją i organami wymiaru sprawiedliwości za granicą;
3)
zapewnia asystę tłumacza języka kraju, w którym są podejmowane działania restytucyjne;
4)
uzgadnia czas i miejsce spotkań oraz oględzin dobra kultury;
5)
przekazuje dokumentację przygotowaną przez urząd obsługujący ministra podmiotom i osobom zainteresowanym;
6)
zapewnia utrzymywanie kontaktu i prowadzenie rokowań z podmiotem władającym dobrem kultury.