§ 5. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  5. 
Minister może na wniosek Prokuratora Generalnego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub z urzędu wstrzymać wystąpienie o zwrot poszukiwanego dobra kultury za pośrednictwem systemu IMI lub upowszechnienie informacji o nim w przypadku, jeżeli działania te mogłyby naruszyć tajemnicę postępowania przygotowawczego lub przyczynić się do ujawnienia ważnych informacji mogących utrudnić odzyskanie dobra kultury objętego restytucją.