§ 4. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  4. 
1. 
Organy i podmioty współpracujące przekazują niezwłocznie ministrowi posiadane informacje dotyczące dóbr kultury objętych restytucją, w tym dóbr kultury wyprowadzonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z naruszeniem prawa, zagranicznych narodowych dóbr kultury, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, lub dóbr kultury, co do których zachodzi podejrzenie, że są zagranicznym narodowym dobrem kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, w szczególności informacje o miejscu przechowywania lub ukrycia tych dóbr kultury, oraz niezwłocznie powiadamiają o uzyskaniu informacji o odnalezieniu i odzyskaniu poszukiwanego dobra kultury oraz o ustaleniu osób fizycznych, co do których zachodzi przypuszczenie, że mogą władać poszukiwanym dobrem kultury, o ile nie narusza to przepisów o ochronie informacji niejawnych lub w sposób istotny nie utrudni odzyskania dobra kultury.
2. 
Organy i podmioty współpracujące przekazują ministrowi na jego wniosek określone w tym wniosku informacje dotyczące dóbr kultury objętych restytucją, wobec których organy i podmioty współpracujące podejmowały działania, lub informacje dotyczące działań związanych z restytucją dóbr kultury, w celu wypełniania zadań informacyjnych, ewidencyjnych i analitycznych, w tym sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy.